İskilipli Âlimler Sempozyumu

Ço­rum dı­şın­da ilk de­fa, Bo­lu-Çor-Der ön­cü­lü­ğün­de Bo­lu Be­le­di­ye­si, Abant İz­zet bay­sal Üni­ver­si­te­si des­te­ğin­de "İs­ki­lip­li Âlim­ler Sem­poz­yu­mu" dü­zen­len­di. Ağır­lık­lı ola­rak İla­hi­yat­çı bi­lim in­san­la­rı­nın yer al­dı­ğı sem­poz­yum­da şu isim­ler bil­di­ri sun­du:

Prof. Dr. Re­cep Kay­mak­can, Prof.Dr. Mus­ta­fa Aş­kar, Prof.Dr. Bün­ya­min Erol, Doç.Dr. Sa­it Nu­ri Gün­düz, Doç. Dr. Meh­met Fa­ruk Çift­çi, Doç. Dr. Ha­san Feh­mi Ulus, Yrd..Doç.Dr. Zü­be­yir Bu­lut, Meh­met Sı­lay (22.Dö­nem mil­let­ve­ki­li).

Otu­rum baş­kan­lı­ğı yap­tı­ğım sem­poz­yum­dan,  ulu­sal med­ya­da Oda TV'nin ha­be­ri­ni ye­rel ba­sın­dan Med­ya14 şu ha­ber­le geç­ti: "Ço­rum-İs­ki­lip de­ni­lin­ce ak­la ge­nel­lik­le in­şa­at iş­le­ri ile uğ­ra­şan va­tan­daş­la­rı­mız ge­lir. An­cak bu kez Ço­rum­lu­lar Der­ne­ği-Çor­der ve Bo­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ala­ad­din Yıl­maz ve Aİ­BÜ hi­ma­ye­le­rin­de ya­pı­la­cak top­lan­tı­da ge­nel­lik­le ila­hi­yat kö­ken­li ho­ca­lar İs­ki­lip'e mal et­tik­le­ri bir yı­ğın is­mi ta­nı­ta­cak­lar. İs­ki­lip­li ol­du­ğu­nu öğ­ren­di­ği­miz ta­ri­hi ki­şi­lik­ler­den Ali Kuş­çu, Şeyh Mu­hid­din İs­ki­li­bi, Ak­şem­şet­tin Haz­ret­le­ri, Ka­nu­ni'nin Şey­hü­lis­lam'ı Ebu­su­ud Efen­di, Şey­hü­lis­lam Mus­ta­fa Su­nul­lah ve Nu­rul­lah Efen­di 6 ila­hi­yat­çı ta­ra­fın­dan ko­nuk­la­ra ta­nı­tı­la­cak. İkin­ci otu­rum­da ise bir­ta­kım haz­ret­le­rin ya­nı sı­ra İn­gi­liz ca­su­su ol­du­ğu ge­rek­çe­si ile İs­tik­lal Mah­ke­me­le­ri ta­ra­fın­dan ası­lan İs­ki­lip­li Atıf Ho­ca'yı 22. Dö­nem Mil­let­ve­ki­li Meh­met Sı­lay ta­nı­ta­cak. İs­ki­lip­li Atıf şe­ri­at­çı­la­rın id­di­ala­rı­na gö­re şap­ka dev­ri­mi­ne kar­şı çık­tı­ğı için asıl­mış. Hiç­bir ta­ri­hi kay­nak ta­ra­fın­dan doğ­ru­lan­ma­yan bu sa­vı tah­mi­nen güç­len­dir­mek ama­cıy­la son dö­nem şe­ri­at­çı­la­rı­mız­dan, Bo­lu ta­ra­fın­dan iyi ta­nı­nan es­ki Aİ­BÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Ya­şar Ak­bı­yık, Mec­lis İs­tik­lal Mah­ke­me­si tu­ta­nak­la­rı­na baş­vu­ra­rak ka­nıt­la­mak için top­lan­tı­ya ka­tı­la­cak". Ba­sı­nın hür ol­ma­sı­na yo­ru­mun ser­best­li­ği­ne ina­nı­rım ama yan­lı ha­ber ve mak­sat­lı yo­ru­ma kar­şı ol­du­ğu­mu be­lir­ti­yor şu yo­ru­mu ya­dır­gı­yo­rum: "Ço­rum-İs­ki­lip de­ni­lin­ce ak­la ge­nel­lik­le in­şa­at iş­le­riy­le uğ­ra­şan va­tan­daş­la­rı­mız ge­lir. An­cak bu ke­re Ço­rum­lu­lar Der­ne­ği-Çor­der ve Bo­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ala­ad­din Yıl­maz ve Aİ­BÜ hi­ma­ye­le­rin­de ya­pı­la­cak top­lan­tı­da ge­nel­lik­le ila­hi­yat kö­ken­li ho­ca­lar İs­ki­lip'e mal et­tik­le­ri bir yı­ğın is­mi ta­nı­ta­cak­lar". Bu üzü­cü ifa­de­ler, Bo­lu'ya iş­çi ola­rak gi­den va­tan­daş­la­rı­mı­zın sem­poz­yum gi­bi önem­li bir kül­tü­rel fa­ali­ye­ti dü­zen­le­ye­cek ka­dar ken­di­le­ri­ni ge­liş­tir­dik­le­ri­ni gös­ter­mek­te­dir. Ben de Bo­lu'ya Yrd. Doç. Dr. ola­rak gel­dim, Do­çent ol­dum, Pro­fe­sör ol­dum, Eği­tim Fa­kül­te­si De­kan­lı­ğı, Üni­ver­si­te Rek­tör­lü­ğü yap­tım, her şey­den ön­ce: İn­san ol­dum.  Baş­ba­kan­lık Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­kan­lı­ğı yap­tım, bun­lar için Al­lah'ıma şük­re­di­yo­rum, öğ­ren­ci­le­ri­me hal­kı­mı­za hiz­met et­me­ye de­vam edi­yo­rum. Bi­li­me ve in­sa­na say­gı gös­ter­me ne­za­ke­tin­den uzak ki­şi­le­rin ben­den: "Son dö­nem şe­ri­at­çı­la­rı­mız­dan, Bo­lu ta­ra­fın­dan iyi ta­nı­nan es­ki Aİ­BÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Ya­şar Ak­bı­yık" şek­lin­de bah­set­me­le­ri şah­sı­mın doğ­ru yol­da ol­du­ğu­mu gös­ter­mek­te­dir. Şu­nu açık­ça ifa­de et­mek is­te­rim ki:  sav­cı­nın be­rat is­te­me­si­ne rağ­men, İs­ki­lip­li Atıf Ho­ca hak­sız ye­re idam edil­miş­tir. An­ka­ra İs­tik­lal Mah­ke­me­le­ri za­bıt­la­rı ya­yın­lan­dı­ğın­da bu açık­ça gö­rü­le­cek­tir. Sem­poz­yu­mu ger­çek­leş­ti­ren­le­re ve ka­tı­lım­cı­la­ra te­şek­kür edi­yo­rum. Meh­met Akif Er­soy'un di­ze­le­ri ile ya­zı­mı nok­ta­lı­yor se­lam say­gı ve mu­hab­bet­le­ri­mi su­nu­yo­rum:
Zul­mü al­kış­la­ya­mam, za­li­mi as­la se­ve­mem;
Ge­le­nin key­fi için geç­mi­şe kal­kıp sö­ve­mem.

YORUM EKLE