Enstrümantal gösteri büyüledi

Kar­gı Ata­türk İlk/Or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri­nin ens­trü­man­tal gös­te­ri iz­le­yen­le­ri bü­yü­le­di.

Enstrümantal gösteri büyüledi

Kar­gı Ata­türk İlk/Or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri­nin ens­trü­man­tal gös­te­ri iz­le­yen­le­ri bü­yü­le­di.

Okul kon­fe­rans sa­lo­nun­da, Mü­zik Öğ­ret­me­ni İlk­nur Gök­göz eş­li­ğin­de dü­zen­le­nen ens­trü­man­tal gös­te­ri, öğ­ret­men­ler ve ve­li­ler ta­ra­fın­dan il­giy­le iz­len­di.

Ge­ce­de; Mü­zik Öğ­ret­me­ni İlk­nur Gök­göz ta­ra­fın­dan ay­lar­ca mü­zik eği­ti­mi ve­ri­len 7/A sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Se­ma­nur Pek­tu­tan, Sev­dan Bir Ateş; Gül­ni­hal, Ka­pat Göz­le­ri­ni ad­lı şar­kı­la­rı, 7/A sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Öz­ge Açık­baş, Ar­tık Sev­me­ye­ce­ğim, Yıl­dız­lar Al­tın­da, Ka­ti­bim, Her Şey Bit­miş­tir ad­lı şar­kı­la­rı; 6/B sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Elif Ka­pı­cı­ba­şı, Ha­tır­la Sev­gi­li, Bu­ruk Acı ad­lı şar­kı­la­rı; 8/A sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Gup­se İrem Er­taş, Sa­man­yo­lu ad­lı şar­kı­yı; 8/A sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Ben­gi­su Şa­hin ise Fik­ri­min İn­ce Gü­lü ad­lı şar­kı­yı ke­man­la­rı ile ça­lar­ken, 4/A sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Kı­lı­çe­nes Ka­ya­di­bi ise pi­ya­no şar­kı­la­rı­nı çal­dı.

B sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Üm­re Al­kan, Be­yaz Giy­me, Çem­be­rim­de Gü Oya ad­lı tür­kü­sü­nü ve 8/B sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Ay­şe Se­ma Ka­ra ise in­gi­liz­ce şar­kı­lar söy­le­di. Ay­lar­ca bu ge­ce­ye ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­ler iz­le­yen­le­re duy­gu do­lu an­lar ya­şa­tır­ken, bü­yük be­ğe­ni top­la­dı­lar. (Kar­gı-Ha­va­dis)

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2018, 18:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER