Kur’an’la taçlandılar

Kar­gı il­çe­sin­de Halk eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğün­ce dü­zen­le­nen Yaz Kur'an Kur­su so­nun­da Kur'an-ı Ke­rim oku­ma­ya ge­çen kız öğ­ren­ci­le­re ‘Taç Giy­me Me­ra­si­mi’ dü­zen­len­di.

Kur’an’la taçlandılar

Kar­gı Es­naf Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi kon­fe­rans sa­lo­nun­da ya­pı­lan tö­re­ne; kurs ho­ca­la­rı Ha­ti­ce Gü­leç, Ay­şe Çe­lik, Mih­ri Ha­tun Ca­mii din gö­rev­li­si Bay­ram De­mir, öğ­ren­ci­ler ve ve­li­le­ri ka­tıl­dı.
Kur'an-ı Ke­rim ti­la­ve­ti ile baş­la­yan tö­ren­de, Kur'an-ı Ke­rim oku­ma­ya ge­çen öğ­ren­ci­le­re kur­si­yer ho­ca­la­rı ta­ra­fın­dan taç ta­kıl­dı.

Ar­dın­dan Kur’an’ı ha­tim eden ço­cuk­la­rın ha­tim me­ra­si­mi din gö­rev­li­si Bay­ram De­mir ta­ra­fın­dan ya­pı­lan soh­bet ve oku­nan ila­hi ve dua­nın ar­dın­dan so­na er­di.

(Kargı Havadis)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER