Müftü’den gençlere nasihat

Mev­lid-i Ne­bi Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la Kar­gı­lı öğ­ren­ci­le­re yö­ne­lik ‘Genç­lik ve Haz­re­ti Pey­gam­ber’ baş­lık­lı kon­fe­rans dü­zen­len­di.

Müftü’den gençlere nasihat

Mev­lid-i Ne­bi Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la Kar­gı­lı öğ­ren­ci­le­re yö­ne­lik ‘Genç­lik ve Haz­re­ti Pey­gam­ber’ baş­lık­lı kon­fe­rans dü­zen­len­di.
Kar­gı Fen Li­se­si kon­fe­rans sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen kon­fe­ran­sa Kar­gı Müf­tü­sü Meh­met Yıl­dız, Kar­gı Mih­ri­ha­tun Ca­mii din gö­rev­li­si Bay­ram De­mir ve çok sa­yı­da öğ­ren­ci ka­tıl­dı. 

Din gö­rev­li­si Bay­ram De­mir’in Kur’an-ı Ke­rim ti­la­ve­ti ile baş­la­yan kon­fe­rans­ta ko­nu­şan Müf­tü Yıl­dız, genç­ler­le bir ara­ya gel­mek­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. Yıl­dız, “Al­lah bi­zi bü­tün in­san­la­ra fay­da­lı bir in­san ol­ma­mız için ya­rat­tı. Genç­ler, bü­yük dü­şü­nün, uf­ku­nu­zu çok da­ha ge­niş tu­tun. Uf­ku­nu­zu ge­niş­le­te­cek yer­yü­zün­de­ki en gü­zel amel oku­mak­tır.” de­di. 

(Kargı Havadis)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER