Karasoku Şenliği’ne davet

La­çin il­çe­si Ka­ra­so­ku Kö­yü’nde dü­zen­le­ne­cek olan ‘4. Ge­le­nek­sel Yaz Şen­li­ği’, 22 Ağus­tos 2018 Çar­şam­ba gü­nü sa­at 18.00’de baş­la­ya­cak.

Karasoku Şenliği’ne davet

RE­CEP ME­BET

La­çin il­çe­si Ka­ra­so­ku Kö­yü’nde dü­zen­le­ne­cek olan ‘4. Ge­le­nek­sel Yaz Şen­li­ği’, 22 Ağus­tos 2018 Çar­şam­ba gü­nü sa­at 18.00’de baş­la­ya­cak.
Ter­tip Ko­mi­te­si Üye­le­riy­le bir­lik­te ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret eden Ka­ra­so­ku Kö­yü Sos­yal Kül­tü­rel Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Meh­met Genç, “Bu yıl 4.’sü­nü or­ga­ni­ze et­ti­ği­miz Ka­ra­so­ku Kö­yü Şen­li­ği’ne tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­zi da­vet edi­yo­ruz” de­di.

Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni­miz Erol Taş­kan’ın ev sa­hip­li­ğin­de­ki zi­ya­ret­te et­kin­lik ha­zır­lık­la­rı hak­kın­da bil­gi ve­ren Meh­met Genç, Türk Halk Mü­zi­ği’nin güç­lü ses­le­rin­den Cey­lan, Sev­can Or­han ve Ay­nur Gü­neş’in sah­ne ala­ca­ğı şen­lik­te se­mah ve folk­lor gös­te­ri­le­ri­nin de yer ala­ca­ğı­nı du­yur­du.

Yö­re­nin sos­yal ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri­nin ya­şa­tıl­dı­ğı bir et­kin­lik or­ga­ni­ze et­tik­le­ri­ni an­la­tan Genç, spon­sor­la­rın kat­kı­la­rıy­la ha­zır­la­nan şen­lik prog­ra­mı hak­kın­da şun­la­rı söy­le­di:
“Ge­le­nek­sel ha­le ge­tir­di­ği­miz şen­li­ğin ama­cı, Ço­rum ve La­çin’in ya­nı sı­ra kö­yü­mü­zün ta­ri­hi­ni, kül­tü­rü­nü, sa­na­tı­nı ya­şa­ta­rak tu­rizm ta­nı­tı­mı­na kat­kı sun­mak. Kül­tü­rel de­ğer­le­ri­mi­zin, öz­gün­lü­ğü­mü­zün ko­run­ma­sı, ya­şa­tıl­ma­sı, ge­liş­ti­ril­me­si ve ku­şak­tan ku­şa­ğa ak­ta­rıl­ma­sı, sa­hip­le­nil­me­si, bir­lik be­ra­ber­li­ğin sağ­lan­ma­sı, da­ya­nış­ma duy­gu­su­nun güç­len­di­ril­me­si de amaç­la­rı­mız ara­sın­da yer alı­yor. 
2014 yı­lın­dan be­ri dev­let ve köy hal­kı­nın iş­bir­li­ğiy­le dü­zen­le­nen, tam bir top­lum­sal ku­cak­laş­ma ha­va­sın­da ge­çen şen­li­ği­miz; kö­yü­mü­zün gü­zel­leş­me­si, ge­liş­me­si ve böl­ge hal­kı­nın is­ti­fa­de ede­bi­le­ce­ği kıy­met­li eser­le­rin yö­re­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da ya­pı­lan iş­bir­li­ği­nin de sem­bo­lü ha­li­ne gel­miş du­rum­da.

İç­me su­yu hat­tı, park, köy ko­na­ğı, ka­mel­ya­lar, çeş­me­ler, ca­mi şa­dır­va­nı ve çev­re dü­zen­le­me­si gi­bi pro­je­ler geç­ti­ği­miz dört yıl içe­ri­sin­de köy hal­kı­nın ele ele ver­me­si sa­ye­sin­de ta­mam­lan­dı. Ye­rel res­mi ku­rum­lar da, eli­ni ta­şın al­tı­na ko­yan Ka­ra­so­ku Kö­yü’nün da­ya­nış­ma­sı­na des­tek ve­re­rek ih­ti­yaç­la­rın gi­de­ril­me­sin­de tak­di­re şa­yan kat­kı­lar sun­du­lar.
Köy so­kak­la­rı­nın ki­lit­li par­ke taş­la­rıy­la gü­zel­leş­ti­ril­me­si, ka­pa­lı ara­zi su­la­ma ka­na­lı­nın in­şa­sı, fut­bol sa­ha­sı­nın ya­pı­mı ve köy tü­zel ki­şi­li­ği­ne 650 adet ce­viz ağa­cın eki­mi im­ka­nı sağ­lan­ma­sı gi­bi ça­lış­ma­la­rın ta­ma­mı dev­let ku­rum­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.

Bu sü­reç­te kö­yü­mü­zün ek­sik­lik­le­ri­nin gi­de­ril­me­sin­den do­la­yı baş­ta Ço­rum Va­li­si Nec­med­din Kı­lıç ol­mak üze­re; Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, La­çin Kay­ma­kam­lı­ğı, AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, Ço­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, İl Ge­nel Mec­li­si yö­ne­ti­mi ve üye­le­ri, Özel İda­re Ge­nel Sek­re­te­ri Re­cep Cıp­lak, Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Ömer Ars­lan, DSİ Şu­be Mü­dü­rü Mu­rat Şer­bet­çi, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Or­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü ve eme­ği ge­çen tüm ida­re­ci­le­re köy hal­kı­mız adı­na te­şek­kü­rü bir borç bi­li­yo­ruz.
Dev­let ve va­tan­daş el ele ver­di­ğin­de or­ta­ya çı­ka­cak ba­şa­rı­la­rın bir ni­şa­ne­si ola­rak gör­dü­ğü­müz şen­lik or­ga­ni­zas­yo­nu­mu­za kat­kı sağ­ma­yan spor­sor­la­rı­mı­za da şük­ran­la­rı­mı­zı ifa­de edi­yor, 4. Ka­ra­so­ku Sos­yal Kül­tü­rel Şen­li­ği­mi­ze tüm hal­kı­mı­zı bek­li­yo­ruz.”

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mustafa kıyıcı
Mustafa kıyıcı - 4 yıl Önce

Program hizmet çok güzeldi sunucu hariç. Gece kın bire kadar dondu millet yinedeceylanı bekledi. Harika bir atmasfer başladı ama ceylanın programını kesip siyasi şarlatanlıga ne gerek vardı o saatte gelip konuşmamı yapılır sahnede sanatçı varken programımı kesilir nekadar nezaketsiz görgüsüzce saygısızca davranıştır o.. Ne oldu ceylanada helal olsun küfredercesine sahneyi bıraktı....! Geceyi bozan siyasiler yüzünden insanları hüsrana ugrattılar ve herkezde tepkiyle öfkeyle ayrıldı ordan., ama köyde emek veren insanlara yazık oldu böyle bitmemeliydi

SIRADAKİ HABER