Laçinliler, halk konserinde eğlendi

La­çin Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ge­le­nek­sel halk kon­serinde Hü­se­yin Ka­ğıt, Kü­çük İbo ve An­ka­ra­lı Eb­ru La­çin'de muh­te­şem bir kon­ser ver­di. 

Laçinliler, halk  konserinde eğlendi

La­çin Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ge­le­nek­sel halk kon­ser­le­ri­ne va­tan­daş­lar yo­ğun il­gi gös­ter­di. Et­kin­lik­ler kap­sa­mın­da An­ka­ra şar­kı­la­rı­nın se­vi­len is­mi Hü­se­yin Ka­ğıt, Kü­çük İbo ve An­ka­ra­lı Eb­ru La­çin'de muh­te­şem bir kon­ser ver­di. 
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Be­le­di­ye Par­kı ya­nın­da ve­ri­len kon­ser, il­çe­de ya­şa­yan ve çev­re il­çe­ler­den ge­len va­tan­daş­lar­dan yo­ğun il­gi gör­dü. Kon­ser sı­ra­sın­da alan ta­ma­men do­lar­ken, bir­çok ai­le kon­se­ri park­ta­ki ye­şil alan­la­rın üze­rin­de iz­le­di. Sah­ne per­for­man­sıy­la La­çin­li se­ven­le­ri­ne coş­ku do­lu bir ge­ce ya­şa­tan Hü­se­yin Ka­ğıt, es­pri­le­riy­le de iz­le­yi­ci­le­ri­ni eğ­len­dir­di. Kon­ser son­ra­sı sah­ne­ye çı­kan La­çin Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ünal Gev­şek, müt­hiş sah­ne per­for­man­la­rın­dan do­la­yı kut­la­dı­ğı sa­nat­çı­la­ra gü­nün anı­sı­na çe­şit­li he­di­ye­ler ver­di. 

SAH­NE­DE ÖZ­ÇE­KİM
Türk Halk Mü­zi­ği ve Fan­te­zi Mü­zik Sa­nat­çı­sı Hü­se­yin Ka­ğıt ses­len­dir­di­ği par­ça­lar­la La­çin­li­ler’e unu­tul­maz bir ge­ce ya­şat­tı. An­ka­ra­lı sa­nat­çı, hay­ran­la­rı­nın öz­çe­kim ta­lep­le­ri­ni de il­ginç poz­lar ve­re­rek ge­ri çe­vir­me­di. Sah­ne­nin za­man za­man önü­ne çı­ka­rak se­yir­ci­le­re mik­ro­fon uza­tan Hü­se­yin Ka­ğıt'a, alan­da ken­di­si­ni iz­le­me­ye ge­len hay­ran­la­rı da söy­le­di­ği şar­kı­lar­da eş­lik et­ti. Ar­ka­daş­la­rı­nın omuz­la­rı­na çı­kan ba­zı genç­ler ise el­le­ri­ne al­dık­la­rı ka­şık­lar­la coş­ku­lu ka­la­ba­lık ara­sın­da oy­na­ya­rak ke­yif­li an­lar ya­şa­dı. "Ha­ya­tı tes­pih yap­mı­şım" ad­lı şar­kı­sıy­la ün­le­nen, ay­nı za­man­da söz ya­za­rı ve bes­te­ci olan Hü­se­yin Ka­ğıt, hü­zün­lü şar­kı­la­rı­nın ya­nı sı­ra ses­len­dir­di­ği ha­re­ket­li par­ça­lar­da za­man za­man eli­ne al­dı­ğı ka­şık­lar­la or­kes­tra­ya eş­lik ede­rek alan­da­ki coş­ku­yu da­ha da ar­tır­dı.

KÜ­ÇÜK İBO DA KON­SER VER­Dİ
La­çin Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen et­kin­lik­ler kap­sa­mın­da 'Kü­çük İbo' la­kap­lı ün­lü sa­nat­çı İb­ra­him Kü­çük te sah­ne al­dı. La­çin­li­ler, ün­lü sa­nat­çı­nın ses­len­dir­di­ği bir­bi­rin­den gü­zel şar­kı­lar eş­li­ğin­de gö­nül­le­rin­ce eğ­len­di. An­ka­ra­lı Eb­ru'nun da sah­ne al­dı­ğı kon­ser­le­ri Do­dur­ga Kay­ma­ka­mı Tay­fun De­li, Oğuz­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Ateş, Os­man­cık Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ham­za Ka­ta­raş, Dü­ven­ci Be­le­di­ye Baş­ka­nı Nec­met­tin Yal­çın, Aş­da­ğul Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dur­sun Uzun­ca, Ço­rum Şo­för­ler ve Nak­li­ye­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Tah­sin Şa­hin, MHP Ço­rum es­ki İl Baş­ka­nı Meh­met Akif Aras, Ül­kü Ocak­la­rı Ço­rum Baş­ka­nı İl Baş­ka­nı Mu­ham­med Ya­vuz Ün­lü ile bir­lik­te MHP İl ve İl­çe Teş­ki­lat­la­rın­dan çok sa­yı­da ki­şi iz­le­di.    

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER