Körücek'te coşkulu şenlik

Me­ci­tö­zü İl­çe­si Kö­rü­cek Kö­yü Da­ya­nış­ma ve Kal­kın­dır­ma Der­ne­ği ta­ra­fın­dan her yıl ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen da­ya­nış­ma şen­li­ği ve pik­nik, bu yıl da yo­ğun bir ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti­ril­di.

Körücek'te coşkulu şenlik

FA­TİH BAT­TAR
Ço­rum’un Me­ci­tö­zü İl­çe­si Kö­rü­cek Kö­yü Da­ya­nış­ma ve Kal­kın­dır­ma Der­ne­ği ta­ra­fın­dan her yıl ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen da­ya­nış­ma şen­li­ği ve pik­nik, bu yıl da yo­ğun bir ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti­ril­di.
İz­mir, İs­tan­bul, An­ka­ra gi­bi şe­hir­le­rin ya­nı sı­ra yurt dı­şın­da bu­lu­nan Kö­rü­cek­li­le­rin bir ara­ya gel­di­ği pik­nik, ak­şam geç sa­at­le­re ka­dar de­vam et­ti.


Köy par­kın­da dü­zen­le­nen pik­ni­ğe ka­tı­lan ye­rel sa­nat­çı­lar, ka­tı­lım­cı­la­ra za­man za­man duy­gu­lu, za­man za­man da coş­ku­lu sa­at­ler ya­şat­tı.
Köy­lü­ler ve da­vet­li­ler, gü­zel bir ha­va­da pik­nik ya­pa­rak bol bol soh­bet et­ti­ler.
Şen­li­ğe Ço­rum’un se­vi­len sa­nat­çı­sı Fi­liz Ak, tür­kü­le­riy­le renk kat­tı.


So­list Fi­liz Ak, Öz­gür Öz­türk'ün bağ­la­ma­sı eş­li­ğin­de söy­le­di­ği tür­kü­ler­le ka­tı­lım­cı­la­rı coş­tur­du.
Kö­rü­cek Kö­yü Da­ya­nış­ma ve Kal­kın­dır­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Hik­met Ya­vuz ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin or­ga­ni­ze­si ile dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe Me­ci­tö­zü Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ke­mal Te­pe de ka­tıl­dı.
Şen­lik sı­ra­sın­da bir ko­nuş­ma ya­pan Der­nek Baş­ka­nı Hik­met Ya­vuz, amaç­la­rı­nın köy hal­kı ara­sın­da bir­lik ve be­ra­ber­li­ği sağ­la­mak, da­ya­nış­ma­yı ar­tır­mak ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Kö­rü­cek­li­le­ri bir ara­da bul­mak­tan mem­nu­ni­yet duy­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Pik­nik ha­va­sın­da dü­zen­le­nen et­kin­lik sı­ra­sın­da ka­tı­lım­cı­lar, ha­lay çe­ke­rek, çe­şit­li oyun­lar oy­na­ya­rak bu­luş­ma­yı renk­len­dir­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER