Mükemmel Annelik Dramı

Mer­ha­ba de­ğer­li okur­lar.
Mes­le­ğim iti­ba­riy­le okul­lar­da, te­ra­pi se­ans­la­rın­da, ar­ka­daş ve ak­ra­ba or­tam­la­rın­da yıl­lar­dır pek çok an­ne ile ta­nı­şıp de­ne­yim­le­ri­ni göz­lem­le­me ve din­le­me fır­sa­tı edin­dim. Git­tik­çe sık kar­şı­laş­tı­ğım ve bu­gün bi­raz de­ğin­mek is­te­di­ğim bir tu­tum var ki hem an­ne­nin ken­di­si­ni hem ço­cuk­la­rı hem de eş­le­ri­ni faz­la­sıy­la ve ge­rek­siz ye­re yor­mak­ta: Mü­kem­mel an­ne ol­ma ça­ba­sı. 

Mü­kem­mel an­ne ol­ma is­te­ği ve gay­re­ti gös­te­ren an­ne­ler el­le­rin­den ge­le­nin çok da­ha faz­la­sı­nı yap­ma­ya ça­lı­şır­ken, iş­ler ço­ğu kez yo­lun­da gi­di­yor gi­bi gö­zük­se de en ufak bir ak­si­li­ği, ek­sik­li­ği ya da ya­pı­lan ha­ta­yı ka­bul­le­ne­me­di­ği için sık sık kay­gı­la­nır, ken­di­ni suç­lar, ye­ter­siz­lik his­le­ri yük­le­nir ve do­la­yı­sıy­la et­ra­fın­da­ki­le­ri stre­se so­kar. Ço­cuk­la­rı­nın da­ha iyi, ra­hat ve so­run­suz bir ha­yat sür­me­si için ken­di ki­şi­sel ve ev­li­lik ha­yat­la­rın­dan çok­ça ta­viz ve­rip ço­cuk­la­rı için aşı­rı fe­dakâr bir tu­tum içe­ri­sin­de ola­bi­lir­ler. Her ko­nu­da en iyi ol­ma­ya ve iş­le­ri­ni mü­kem­mel yap­ma­ya ça­lı­şıp de­tay­la­ra faz­la­ca ta­kı­la­bi­lir­ler. Ha­liy­le de eleş­ti­ril­me­ye ta­ham­mül ede­me­yip ha­ta­la­rı­nı ka­bul­len­mek is­te­mez­ler.

Mü­kem­mel an­ne­lik tu­tu­muy­la ye­ti­şen ço­cuk­lar ise ken­di­le­ri­ni çok özel, de­ğer­li ve mü­kem­mel his­set­tik­le­ri bir ruh ha­li içe­ri­sin­de ola­bi­lir­ler. Ken­di­le­ri­ni ya­şıt­la­rın­dan üs­tün gö­rüp ben­cil ve ki­bir­li gö­rü­ne­bi­lir­ler. An­ne­le­ri ge­nel­de on­la­rın ye­ri­ne her şe­yin en iyi­si­ni yap­tık­la­rı için ile­ri­de ba­zı ko­nu­lar­da ken­di ken­di­le­ri­ne prob­lem çöz­me be­ce­ri­le­ri ge­liş­me­miş ola­bi­lir. Ai­le­si­nin ona sun­du­ğu ge­rek fi­zik­sel ge­rek­se psi­ko­lo­jik açı­dan "kon­for­lu" ha­ya­tı baş­ka or­tam­lar­da bu­la­ma­yın­ca, me­se­la sı­nıf­ta öğ­ret­men on­dan da­ha ba­şa­rı­lı bir ço­cu­ğa il­gi ve tak­dir gös­ter­di­ğin­de, ruh­sal prob­lem­ler ya­şa­ma ola­sı­lık­la­rı ar­ta­bi­lir. Da­ha has­sas ve kı­rıl­gan ço­cuk­lar ola­rak kar­şı­mı­za çı­ka­bi­lir­ler.  

Ün­lü bir psi­ko­log, psi­ko­lo­ji li­te­ra­tü­rü­ne kat­tı­ğı "ye­te­rin­ce iyi an­ne­lik" kav­ra­mı ile bi­ze mü­kem­mel an­ne­li­ğin müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı, mü­kem­mel bir an­ne ol­ma­ya ça­ba­la­ma­nın ise ço­cuk için son de­re­ce sağ­lık­sız ola­ca­ğı­nı an­la­tı­yor. Ço­cu­ğun nor­mal fi­zik­sel ve duy­gu­sal ge­li­şi­mi için ço­ğu ka­dı­nın sağ­la­ya­bi­le­ce­ği ba­kı­mın "ye­ter­li" ol­du­ğu­nu ve an­ne­nin da­ha faz­la­sı­nı ya­pa­ma­dı­ğı ve­ya ha­ta­lar yap­tı­ğı için vic­dan aza­bı duy­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. Çün­kü be­bek ve ço­cuk ha­ta yap­ma­nın in­sa­na öz­gü ol­du­ğu­nu ve ha­ta ya­pa­bi­le­ce­ği­ni ona ör­nek olan ve sık­ça ha­ta ya­pa­bi­len an­ne-ba­ba­sın­dan öğ­re­nir ve ken­di­si ha­ta yap­tı­ğın­da  -mü­kem­mel an­ne­le­rin ak­si­ne- bun­dan de­rin üzün­tü­ler duy­mak ve sar­sıl­mak ye­ri­ne ha­yat ders­le­ri öğ­re­ne­bi­lir. Ay­rı­ca be­bek ve ço­cuk­lar ha­yatî bo­yut­lar­da ol­ma­yan yan­lış dav­ra­nış­la­rı, kız­gın­lık ve öf­ke gi­bi olum­suz duy­gu du­rum­la­rı­nı, zor za­man­la­rın­da et­ra­fın­da­ki­le­re kı­za­bi­len, ağ­la­ya­bi­len, öf­ke­le­ne­bi­len an­ne­sin­den edi­nip  içi­ne iş­le­me im­ka­nı bu­lur ve bun­la­rın da ha­ta­lı ya da  ka­bul gör­me­yen duy­gu­lar  de­ğil, de­vam eden ha­ya­tın nor­mal bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu öğ­re­nir.

Mü­kem­mel ço­cuk ye­tiş­tir­me­nin ve mü­kem­mel an­ne ol­ma­nın is­ten­me­yen ve za­rar ve­ren bir tu­tum ol­du­ğu­nun far­kı­na va­ra­bi­len an­ne­ler hem ken­di ruh­sal ve be­den­sel yük­le­ri­ni ha­fif­le­te­bi­le­cek, hem de ço­cuk­la­rı­nı bel­li yük­sek stan­dart­lı ka­lıp­la­ra sok­ma­dan on­la­rı ha­ta­la­rıy­la ol­du­ğu gi­bi ka­bul et­me­nin ha­fif­li­ği ile sev­dik­le­riy­le da­ha hu­zur­lu bir ya­şam sü­re­cek­ler­dir. 
Sağ­lık­la ka­lın.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hacer Sema Uçak
Hacer Sema Uçak - 2 yıl Önce

Hayatı her haliyle yaşamak
Hak'tan gelene razı olmak
Böyle ömrü huzurla tamamlamak
İşte Gönlü güzel kendi güzel olmak

Meryem akdana
Meryem akdana - 2 yıl Önce

Yüreğinize sağlık Merve hnmcigim

Yaşar Akbıyık
Yaşar Akbıyık - 2 yıl Önce

Merve hanım elinize gönlünüze sağlık güzel yazmışsınız. Çocuğun yetişmesinde annenin rolü babadan daha etkili be büyük.