ÖFKE ve ACZİYET

Acı­mız bü­yük, üzün­tü­lü­yüz, yü­rek­le­ri­miz ya­nı­yor, ama bir o ka­dar da öf­ke­li­yiz, kız­gı­nız, yü­re­ği­miz acı­dan ol­du­ğu ka­dar in­ti­kam duy­gu­suy­la da ya­nı­yor. 70 yıl­dır sü­ren zu­lüm dün iti­ba­riy­le zir­ve yap­mış, bir gün için­de 60 kar­de­şi­miz kat­le­dil­miş, 3000’e ya­kı­nı da ya­ra­lan­mış­tır. . 

Öf­ke­miz sa­de­ce Si­yo­nist­le­re de­ğil el­bet, sa­de­ce bü­yük ka­til ABD’ye de de­ğil, hat­ta “ölüm­le­rin so­rum­lu­su Ha­mas’tır” di­ye­rek ar­sız­lı­ğın di­bi­ni bu­lan Trump da de­ğil. En az on­lar ka­dar İs­lam ül­ke­le­ri­nin dik­ta­tör re­jim­le­ri­ne ve o re­jim­le­rin ba­şın­da bu­lu­nan aşa­ğı­lık kuk­la yö­ne­ti­ci­le­re­dir ay­nı za­man­da. Bu ci­na­ye­tin az­met­ti­ri­ci­le­ri Su­ud’un, BAE’nin Mı­sır’ın sa­tıl­mış kral, emir ve fi­ra­vun­la­rı­dır. İs­ra­il’e kar­şı sa­vaş­mak ca­iz de­ğil di­yen Su­udi­le­rin bel’am kı­lık­lı müf­tü­sü­dür. Hal­kın­dan bir mil­yon in­sa­nı gö­zü­nü kırp­ma­dan kat­let­ti­ği hal­de İs­ra­il’in sal­dı­rı­la­rı kar­şı­sın­da uyuz it gi­bi bek­le­yen Esed’dir. 

Müs­lü­man halk­la­rın ba­şın­da bu sa­tıl­mış ma­şa­lar ol­du­ğu sü­re­ce Ku­düs’ün öz­gür­lü­ğü de baş­ken­ti Ku­düs olan bir Fi­lis­tin de boş bir te­men­ni ol­mak­tan öte­ye ge­çe­me­ye­cek­tir. Bu ko­nu­da hiç ha­yal kur­ma­ya ge­rek yok. Zi­ra Ku­düs’ün yo­lu Se­la­had­din-i Ey­yu­bi’nin de yap­tı­ğı gi­bi Mı­sır’dan ge­çer, Şam’dan ge­çer, Mu­sul’dan Ha­lep’ten ge­çer. 

Oy­sa bu­gün bu yol­la­rın ta­ma­mı bu ha­ra­mi çe­te baş­la­rı ta­ra­fın­dan ke­sil­miş du­rum­da­dır. Se­la­had­din-i Ey­yu­bi’nin Ku­düs’ü fet­het­mek için yap­tı­ğı ha­zır­lık bu ne­den­le yıl­lar­ca sür­müş­tür. O gün de ay­nen bu­gün­kü gi­bi böl­ge­de ih­ti­ras­la­rı iman­la­rın­dan bü­yük on­lar­ca emir var­dı, taht ve taç­la­rı­nı ko­ru­mak için haç­lı­lar­la iş­bir­li­ği yap­mak­tan ka­çın­ma­yan Ab­dül­fet­tah Si­si­ler, Mu­ham­med b. Sel­man’lar, Mu­ham­med b. Za­yed’ler, adı Ah­med, Mu­ham­med olan al­çak­lar var­dı. Se­la­had­din ön­ce Mu­sul’da­ki, Ha­lep’te­ki Şam ve Mı­sır’da­ki bu haç­lı iş­bir­lik­çi­le­ri­nin taht­la­rı­nı baş­la­rı­na ge­çir­miş, ka­fa­la­rı­nı ez­miş, an­cak on­dan son­ra Ku­düs’e yö­nel­miş­tir. Bu­gün de bun­dan baş­ka yol yok­tur. O yüz­den bu iş uzun ve me­şak­kat­li, iman ve sa­bır ge­rek­ti­ren bir iş­tir.  

Fi­lis­tin­li kar­deş­le­ri­miz 70 yıl­dır sa­de­ce top­rak­la­rı­nı sa­vun­mu­yor­lar, üm­me­tin onu­ru­nu, şe­re­fi­ni, na­mu­su­nu da sa­vu­nu­yor­lar. Bu yüz­den ken­di­le­ri­ne şük­ran borç­lu­yuz, min­net borç­lu­yuz, rab­bim on­la­rı cen­ne­tiy­le mükâfat­lan­dır­sın. On­lar öle­rek üm­me­ti di­ril­ti­yor­lar. Evet, mü­ba­rek kan­la­rıy­la üm­me­ti dal­dı­ğı bu ölüm­cül uy­ku­sun­dan uyan­dı­rı­yor­lar.

Ba­tı­cı la­ik eği­tim­ler­le be­yin­le­ri yı­ka­nan ku­şak­la­ra yıl­lar­ca bir İs­ra­il – Arap Sa­va­şı ola­rak ad­lan­dı­rıl­dı bu­ra­da­ki kav­ga. San­ki Ku­düs so­ru­nu sa­de­ce Arap­la­rın so­ru­nu imiş gi­bi yan­sı­tıl­dı. İş­gal­ci si­yo­nist­le­rin yap­tı­ğı her kat­li­am­dan son­ra adet ye­ri­ni bul­sun cin­sin­den gös­ter­me­lik, sü­ne­pe kı­na­ma­lar­la ge­çiş­ti­ril­di. 

Ama şü­kür­ler ol­sun ki şe­hit­le­ri­mi­zin be­re­ke­tiy­le ar­tık bu­nun Ku­düs da­va­sı ol­du­ğu, ya­ni mu­kad­des bir da­va ol­du­ğu an­la­şıl­dı. Ba­kın Tür­ki­ye 3 gün yas ilan et­ti, ABD ve İs­ra­il bü­yü­kel­çi­le­ri­ni ge­ri ça­ğır­dı, da­va­yı sa­hip­len­di. Ama da­ha faz­la­sı ya­pıl­ma­lı. Hiç de­ğil­se İs­ra­il el­çi­si ko­vul­ma­lı ve iliş­ki­ler son­lan­dı­rıl­ma­lı.  

Evet, öf­ke­miz son­suz ama şe­hit­ler için ka­ra­lar bağ­la­ma­ya ge­rek yok. Kar­deş­le­ri­miz için üzü­lü­yo­ruz ama asıl üzül­me­miz ge­re­ken İs­lam dün­ya­sı­nın zil­let için­de­ki hal-i pe­ri­şa­nı ol­ma­lı­dır. Bir bu­çuk mil­yar­lık İs­lam dün­ya­sı ha­la BM de­ni­len beş­li çe­te­nin kuk­la­sı bir ku­ru­luş­tan yar­dım di­le­ni­yor, Av­ru­pa’dan kat­li­am­la­rı dur­dur­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Cel­lat­la­rı­mı­za sı­ğı­nı­yor, on­lar­dan mer­ha­met di­li­yo­ruz ki, asıl kah­re­di­ci olan bu.

YORUM EKLE
YORUMLAR
YAKUP SAYAT
YAKUP SAYAT - 10 ay Önce

ABD den cok onlardan korkan müslüman mintanı giyen yerli ve milli görünümlü olanlara kızıyorum,sakal ve başörtüsü ile aramıza sızanlara kızıyorum,en çokta kendime kızıyorum neden bunlara kanıyorum,artık gözümüzü açalım.ümmet daha ramazanı başlangıcında ittifak edemiyor,kaç çeşit imsakiye var güneşin doğuşunda bir sapma olmadığına göre bu nasıl bir ihtilaftır.kalemine sağlık güzel yazmışsın ömer bey.

senin muhalif yaptığın
senin muhalif yaptığın - 10 ay Önce

senide asacağım