Ağaççamı Köyü’nde geleneksel eğlence

6. Ge­le­nek­sel Ağaç­ça­mı Köy Oyun­la­rı, Tor­net Ya­rış­la­rı ve Or­ta Yay­la Ka­ra­ku­cak Gü­reş­le­ri 23-24 Ağus­tos 2018 ta­rih­le­rin­de ya­pıl­dı.

Ağaççamı Köyü’nde  geleneksel eğlence

RE­CEP ME­BET
Ço­rum’un Oğuz­lar il­çe­si­ne bağ­lı Ağaç­ça­mı Kö­yü’nde ger­çek­le­şen ve halk ara­sın­da ‘Köy Olim­pi­yat­la­rı’ ola­rak isim­len­di­ri­len şen­lik bu yıl da renk­li gö­rün­tü­le­re sah­ne ol­du.
6. Ge­le­nek­sel Ağaç­ça­mı Köy Oyun­la­rı, Tor­net Ya­rış­la­rı ve Or­ta Yay­la Ka­ra­ku­cak Gü­reş­le­ri 23-24 Ağus­tos 2018 ta­rih­le­rin­de ya­pıl­dı.
Ağaç­ça­mı Kö­yü Kül­tür Sos­yal ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği’nce or­ga­ni­ze edi­len şen­li­ğe Oğuz­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Ateş, ba­zı da­ire amir­le­ri, si­ya­si par­ti ve si­vil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri ile çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.

ÇO­CUK­LAR Gİ­Bİ EĞ­LEN­Dİ­LER
Şen­lik prog­ra­mı da­hi­lin­de­ki ‘Köy Oyun­la­rı’ kap­sa­mın­da yo­ğurt ye­me, yu­mur­ta ta­şı­ma, çu­val, san­dal­ye kap­ma, ho­roz kap­ma ve ur­gan çek­me mü­sa­ba­ka­la­rı dı­şın­da en bü­yük il­gi­yi tor­net ya­rış­la­rı gör­dü.
7’den 70’e her yaş gru­bun­dan ka­tı­lı­mın ol­du­ğu ya­rış­ma­lar­da per­for­mans­la­rı­nı or­ta­ya ko­yan ka­tı­lım­cı­lar, ço­cuk­lar gi­bi eğ­len­di­ler.
Ter­tip Ko­mi­te­si’nin öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rıy­la ge­le­nek­sel ha­le ge­len Köy Oyun­la­rı’nda gö­rev alan jü­ri üye­le­ri ise ya­rış­ma­cı­la­rın per­for­mans­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­rek de­re­ce­ye gi­ren­le­ri be­lir­le­di­ler. Ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye gi­ren ka­tı­lım­cı­la­ra ma­dal­ya ve çe­şit­li he­di­ye­ler ve­ril­di.
Sin­sin ve kel­le gi­bi ge­le­nek­sel oyun­la­rın da ser­gi­len­di­ği şen­lik­te ya­maç pa­ra­şü­tü ve tan­dem (iki­li) uçuş­lar da yer al­dı.
Or­ga­ni­zas­yo­nun ikin­ci gü­nün­de ya­pı­lan Or­ta Yay­la Ka­ra­ku­cak Gü­reş­le­ri ise peh­li­van­lar ara­sın­da­ki mü­ca­de­le­ye sah­ne ol­du.
Ağa­lık se­çi­mi­nin de ya­pıl­dı­ğı şen­lik, ödül tö­re­ni ve mü­zik­li eğ­len­ce­le­rin ar­dın­dan so­na er­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER