Ortaköy iftarda buluştu

Or­ta­köy Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan, ‘Şe­hit­le­re Dua, Ga­zi­le­re Şi­fa’ if­tar prog­ra­mı dü­zen­len­di.  

Ortaköy iftarda buluştu

Or­ta­köy Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan, ‘Şe­hit­le­re Dua, Ga­zi­le­re Şi­fa’ if­tar prog­ra­mı dü­zen­len­di.  
İf­ta­ra AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve ye­ni dö­nem Mil­let­ve­ki­li ada­yı Ah­met Sa­mi Cey­lan, Or­ta­köy Kay­ma­ka­mı Ömer Te­keş, Or­ta­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ta­ner İş­bir, AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li aday­la­rı Erol Ka­vun­cu ve Se­rap Yıl­dı­rım, İl Ge­nel Mec­li­si Baş­ka­nı Ha­lil İb­ra­him Ka­ya ve il­çe hal­kı ka­tıl­dı.

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re if­tar­da bir ko­nuş­ma ya­pan AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, il­çe hal­kın­dan 24 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de des­tek is­te­di.
24 Ha­zi­ran'da Or­ta­köy'den oy pat­la­ma­sı bek­le­di­ği­ni kay­de­den Cey­lan, "Or­ta­köy il­çe­miz, 11 se­çim­de de AK Par­ti'ye sa­hip çık­tı, AK Par­ti'de Or­ta­köy'e sa­hip çık­tı.” de­di.
24 Ha­zi­ran'ın yüz yı­lın se­çi­mi ol­du­ğu­na de­ği­nen Cey­lan, “Tür­ki­ye'miz­de, bir­lik, sev­gi, hoş­gö­rü, kar­deş­lik var. Bu­nu çe­ke­me­yen güç­ler biz­le­ri par­ça­la­mak is­ti­yo­ruz. 24 Ha­zi­ran se­çi­mi sa­de­ce Tür­ki­ye'nin de­ğil, dün­ya­da bu­lu­nan Müs­lü­man­lar için­de dö­nüm nok­ta­sı­dır.” di­ye ko­nuş­tu.

“Tür­ki­ye'nin şah­lan­ma­sı için 24 Ha­zi­ran'da bir ol­ma­mız ge­re­ki­yor” di­yen Cey­lan, "Tür­ki­ye için Cum­hur­baş­ka­nı­mız Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'a sa­hip çık­ma­lı­yız. Mec­lis­te de, Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zı tek bı­rak­ma­mak için Mil­let­ve­kil­le­riy­le des­tek ver­me­miz la­zım. Güç­lü bir Cum­hur­baş­ka­nı, güç­lü bir mec­lis is­ti­yo­ruz" şek­lin­de ko­nuş­tu.

Dış güç­le­rin te­rör­le ya­pa­ma­dık­la­rı­nı, al­gı ope­ras­yon­la­rı ile yap­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı kay­de­den Cey­lan, "Va­tan uğ­ru­na 30 bi­ne ya­kın şe­hit ver­dik. Te­rö­rü ka­zı­ma nok­ta­sı­na ge­tir­dik. Şim­di de Kan­di­le Türk Bay­ra­ğı di­ki­yo­ruz.  Siz ne ka­dar uğ­raş­sa­nız da Türk bay­ra­ğı­nı in­dir­me­ye, biz­le­ri böl­me­ye ve par­ça­la­ma­yı as­la ba­şa­ra­ma­ya­cak­sı­nız. Ne ya­par­sa­nız ya­pın bu ül­ke­nin ka­de­ri olan Cum­hur­baş­ka­nı­mız Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'ı yı­ka­ma­ya­cak­sı­nız" de­di.

Mu­ha­le­fet par­ti­li­le­ri­ni de eleş­ti­ren Cey­lan, "Bi­ri­le­ri ha­yal çı­ğırt­kan­lı­ğı ya­pı­yor, ama AK Par­ti her za­man ki gi­bi ic­ra­at ya­pı­yor. Ço­rum'a ve Tür­ki­ye'mi­ze ya­pı­lan­lar or­ta­da­dır" şek­lin­de ko­nuş­tu.
Ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da il­çe hal­kı­na "Cum­hur­baş­ka­nı­mız Er­do­ğan'a oy ver­me­ye ve Mec­lis­te onu güç­lü bir or­du ile bu­luş­tur­ma­ya var­mı­şı­nız" di­ye so­ran Cey­lan'a, Or­ta­köy hal­kı bü­yük bir ses­le, 'Evet' di­ye­rek ya­nıt ver­di. 
İf­tar son­ra­sı Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, il­çe­de bu­lu­nan çay ocak­la­rı ve es­na­fı zi­ya­ret et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2018, 12:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER