Ortaköy’de yatırımları inceledi

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li, ye­ni dö­nem Mil­let­ve­ki­li ada­yı Ah­met Sa­mi Cey­lan, Or­ta­köy'e ya­pı­lan ya­tı­rım­la­rı in­ce­le­di. 

Ortaköy’de yatırımları inceledi

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li, ye­ni dö­nem Mil­let­ve­ki­li ada­yı Ah­met Sa­mi Cey­lan, Or­ta­köy'e ya­pı­lan ya­tı­rım­la­rı in­ce­le­di. 

Or­ta­köy Kay­ma­ka­mı Ömer Te­keş ve İl Ge­nel Mec­li­si Baş­ka­nı Ha­lil İb­ra­him Ka­ya'nın eş­lik et­ti­ği in­ce­le­me­ler­de Cey­lan, ya­pım aşa­ma­sın­da olan Ku­ran Kur­su ve Spor te­si­si­ni zi­ya­ret et­ti. 

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, te­sis­ler hak­kın­da Kay­ma­kam Te­keş'den bil­gi­ler alan Cey­lan, te­sis­le­rin hiz­me­te gir­me­siy­le il­çe­de bü­yük bir ek­sik­li­ğin de gi­de­ril­miş ola­ca­ğı­nı söy­le­di.

Ya­tı­rım­la­rın kı­sa sü­re­de il­çe hal­kı­nın hiz­me­ti­ne açı­la­ca­ğı­nı kay­de­den Cey­lan, "Or­ta­köy hal­kı­mı­za ha­yır­lı uğur­lu ol­sun" de­di. Da­ha son­ra Cey­lan ve be­ra­be­rin­de­ki­ler Or­ta­köy Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ve­ri­len if­ta­ra prog­ra­mı­na ka­tıl­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER