Pursaklar’dan Ortaköy’e destek

Or­ta­köy Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın­ca, il­çe­nin Fığ­la Te­pe­si mev­ki­ine ya­pı­lan me­si­re ala­nı­na Pur­sak­lar Be­le­di­ye­si’nden des­tek gel­di.

Pursaklar’dan  Ortaköy’e destek

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, geç­ti­ği­miz gün­ler­de An­ka­ra’da bir­çok ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile gö­rüş­me ya­pan Or­ta­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ta­ner İs­bir, Pur­sak­lar Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’na da zi­ya­ret­te bu­lun­muş­tu. Pur­sak­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sel­çuk Çe­tin ve Fen İş­le­ri Mü­dü­rü hem­şe­ri­miz Hak­kı Ba­yır da, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ta­ner İs­bir’e bir jest ya­pa­rak il­çe­nin Fığ­la Te­pe­si mev­ki­in­de ya­pı­lan me­si­re ala­nın­da kul­la­nıl­mak üze­re ka­mel­ya ve bank gön­der­di.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­bir, “İl­çe­mi­zi gü­zel­leş­tir­mek ve ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne dö­nüş­tür­mek için ça­lış­ma­la­rı­mız hız kes­me­den de­vam edi­yor. İn­san­la­rı­mı­zın ai­le­le­riy­le ve mi­sa­fir­le­riy­le da­ha ke­yif­li va­kit ge­çi­re­bil­me­le­ri için il­çe­mi­zin bir­kaç böl­ge­sin­de me­si­re alan­la­rı dü­zen­le­dik, im­kan­la­rı­mız doğ­rul­tu­sun­da bu böl­ge­le­ri ge­liş­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Ver­miş ol­duk­la­rı des­tek­ten do­la­yı Pur­sak­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sel­çuk Çe­tin ve Fen İş­le­ri Mü­dü­rü hem­şe­ri­miz Hak­kı Ba­yır’a il­çe hal­kım adı­na te­şek­kür edi­yo­rum.” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER