Çöp konteynırları dezenfekte ediliyor

Os­man­cık Be­le­di­ye­si Te­miz­lik İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri il­çe­de­ki çöp kon­tey­nır­la­rı­nı yaz ay­la­rın­da olu­şa­bi­le­cek ko­ku ve di­ğer risk­le­re kar­şı sık sık de­zen­fek­te edi­yor.

Çöp konteynırları  dezenfekte ediliyor

Os­man­cık Be­le­di­ye­si Te­miz­lik İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri il­çe­de­ki çöp kon­tey­nır­la­rı­nı yaz ay­la­rın­da olu­şa­bi­le­cek ko­ku ve di­ğer risk­le­re kar­şı sık sık de­zen­fek­te edi­yor.
Te­miz­lik iş­le­ri Ekip­le­ri özel de­zen­fek­tas­yon mad­de­le­ri ile te­miz­le­dik­le­ri çöp  kon­tey­nır­la­rı­nı kö­pük­lü su ile yı­kı­yor.
Te­miz­lik İş­le­ri gö­rev­li­le­ri hij­yen açı­sın­dan önem arz eden de­zen­fek­tas­yon iş­le­mi­nin özel­lik­le yaz ay­la­rın­da dü­zen­li ola­rak ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.


ÇÖP DÖK­ME SA­AT­LE­Rİ­NE DİK­KAT
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Os­man­cık il­çe­sin­de çöp­ler gün­lük ola­rak ge­ce sa­at 24.00’den son­ra alı­nı­yor. İl­çe ge­ne­lin­de ya­pı­lan uy­gu­la­ma­dan fark­lı ola­rak çar­şı mer­ke­zin­de çöp dök­me sa­ati uy­gu­la­nı­yor.
Çar­şı es­na­fı­nın sa­at 20.00 ön­ce­sin­de çöp çı­kar­ma­ma­sı ge­re­ki­yor. Sa­at 20.00’den son­ra be­le­di­ye ekip­le­ri çar­şı mer­ke­zin­de­ki çöp­le­ri alı­yor. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER