Osmancık’ta Zafer coşkusu

30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı’nın 96.yıl dö­nü­mü tüm yurt­ta ol­du­ğu gi­bi Os­man­cık’ta da çe­şit­li et­kin­lik­ler­le kut­lan­dı.

Osmancık’ta Zafer coşkusu

Ata­türk Anı­tı’nda ger­çek­leş­ti­ri­len kut­la­ma prog­ra­mı­na Os­man­cık Kay­ma­ka­mı Ha­kan Al­kan, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ham­za Ka­ra­taş, As­ker­lik Şu­be­si Baş­ka­nı Mu­rat De­mir, si­ya­si par­ti tem­sil­ci­le­ri, ku­rum mü­dür­le­ri ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Say­gı Du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sı ile baş­la­yan tö­ren­de bir ko­nuş­ma ya­pan As­ker­lik Şu­be­si Baş­kan Ve­ki­li Per­so­nel As­teğ­men Mu­rat De­mir; “Bu­gün asil Türk mil­le­ti ve kah­ra­man Türk or­du­su­nun ede­bi Baş­ko­mu­ta­nı Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk´ün ön­der­li­ğin­de, mil­le­ti ile bü­tün­le­şe­rek, 96 yıl ön­ce ger­çek­leş­tir­di­ği 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı ve Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri gü­nü­nü gu­rur­la kut­lu­yo­ruz.” de­di 
Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan Os­man­cık Kay­ma­ka­mı Ha­kan Al­kan ma­ka­mın­da teb­rik­le­ri et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER