Doğru klima kullanımı önemli

Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra gö­re, ço­ğu sü­rü­cü araç kli­ma­sı­nı doğ­ru kul­lan­mı­yor. Uz­man­la­ra gö­re, en sık ya­pı­lan ha­ta­lar­dan bi­ri, oto­mo­bi­li ha­va­lan­dır­ma­dan kli­ma­yı en yük­sek güç­te ça­lış­tır­mak.

Doğru klima kullanımı önemli

Sı­cak yaz gün­le­rin­de oto­mo­bil kul­la­nır­ken ısı­nan ha­va­nın et­ki­le­ri­ni kü­çüm­se­me­mek ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ken uz­man­lar, doğ­ru kli­ma kul­la­nı ko­nu­sun­da sü­rü­cü­le­ri uya­rı­yor­lar.
35 de­re­ce­lik bir ka­bin sı­cak­lı­ğı­nın tra­fik­te­ki tep­ki sü­re­si­ni 25 de­re­ce­de­ki tep­ki sü­re­si­ne kı­yas­la yüz­de 20 ora­nın­da ya­vaş­lat­tı­ğı­nı be­lir­ten uz­man­lar; sü­rü­cü ka­bi­ni­nin se­rin ve ha­va­dar ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zi­yor­lar.
“Kli­ma­yı aç­ma­dan ön­ce bir da­ki­ka için ka­pı­la­rı ve cam­la­rı açın” di­yen uz­man­lar, bu ba­sit iş­lem sa­ye­sin­de araç için­de­ki sı­cak­lı­ğın do­ğal yol­la dü­şü­rü­le­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor­lar.

 

HA­TA­LI KUL­LA­NIM SAĞ­LI­ĞI BO­ZU­YOR
Oto­mo­bil­ler­de­ki kli­ma­la­rın doğ­ru kul­la­nıl­ma­ma­sı­nın si­nü­zit, ku­lak il­ti­hap­la­rı ve yüz fel­ci gi­bi sağ­lık so­run­la­rı­na ne­den ola­bi­li­yor. Bu yüz­den araç­lar­da kli­ma kul­la­nır­ken ha­va­nın di­rekt yü­ze ve göğ­se de­ğil, ön ca­ma doğ­ru yön­len­di­ril­me­si bu so­run­la­rın ya­şan­ma­sı­nı en­gel­li­yor.

OTO­PARK kö­şe­miz için açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan uz­man­lar, doğ­ru kli­ma kul­la­nı­mı hu­su­sun­da şu tav­si­ye­ler­de bu­lu­nu­yor­lar:
“Özel­lik­le sı­cak yaz mev­si­min­de oto­mo­bi­li­niz­le ya­pa­ca­ğı­nız çok kı­sa me­sa­fe­li sü­rüş­ler­de, kli­ma iç or­tam sı­cak­lı­ğı­nı is­te­ni­len dü­ze­ye ulaş­tı­rın­ca­ya ka­dar yol­cu­lu­ğu­nuz bi­te­cek ise kli­ma kul­lan­ma­ya­bi­lir­si­niz.
Kli­ma ilk ça­lış­tı­rıl­dı­ğın­da, oto­mo­bi­lin cam­la­rı 1-2 da­ki­ka sü­re ile açık tu­tu­la­bi­lir. Bu, kli­ma sis­te­min­de bi­ri­ke­bi­le­cek za­rar­lı mad­de­ler ile oto­mo­bi­lin iç or­tam ha­va­sı­nın bu sü­re­de dı­şa­rı çı­kar­tıl­ma­sı­na kat­kı sağ­la­ya­cak­tır. Araç içi­nin te­miz ol­ma­sı, iç or­tam ha­va ka­li­te­si­ni olum­lu yön­de et­ki­le­ye­cek­tir.


Oto­mo­bi­li­niz­de, kli­ma kul­lan­ma­dı­ğı kış ay­la­rın­da bi­le haf­ta­da bir kez 5-10 da­ki­ka ka­dar kli­ma ça­lış­tı­rıl­ma­lı ve so­ğu­tu­cu­nun de­vir­da­im yap­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır.
Gü­neş­te kal­mış ve içi çok ısın­mış oto­mo­bil, pen­ce­re­le­ri açıp dış sı­cak­lık­la eşit­le­me­den kli­ma ça­lış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.


Sü­rek­li so­ğut­ma ça­lış­tır­mak­tan­sa, içe­ri­si is­te­nil­di­ği ka­dar so­ğu­duk­tan son­ra sa­de­ce içe­ri­de­ki ha­va dev­ri­da­im et­ti­ril­me­li­dir. Bu sa­ye­de ya­kıt ta­sar­ru­fu da sağ­la­na­bi­lir.
Kli­ma kul­la­nıl­ma­ya baş­la­na­ca­ğı sı­cak ay­lar­dan ön­ce kon­dan­ser pe­tek­le­rin­de­ki kı­şın bi­ri­ken ça­mur te­miz­len­me­li­dir. Böy­le­ce so­ğu­ma da­ha ko­lay ger­çek­le­şe­cek­tir.
Ha­va­da­ki ne­min az ve­ya çok olu­şu, ara­cın ren­gi, yol­cu sa­yı­sı, cam­la­rın renk­li ve­ya renk­siz olu­şu kli­ma­nın ve­ri­mi­ni et­ki­ler.
Kli­ma kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da mo­tor sı­cak­lı­ğı da­ha faz­la ar­tar. Bu ne­den­le mo­tor so­ğut­ma dev­re­si da­ha sık kon­trol edil­me­li­dir.
Kli­ma ça­lı­şır­ken ara­cın al­tı­na akan su­dan en­di­şe­len­me­me­li­dir. Bu su bu­har­laş­tı­rı­cı­da yo­ğun­la­şan ha­va­nın ne­min­den kay­nak­lan­mak­ta­dır. Ay­rı­ca oto­mo­bil kli­ma sis­te­mi­nin, yıl­da en az bir de­fa kon­trol ve ba­kı­mı­nın yap­tı­rıl­ma­sı ge­re­kir.”


İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.
Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:

OTOMOBİL
Markası    Modeli     Fiyatı (TL)
Audi A4 Sedan 1.6    2004    45 bin
BMW 320d Standart    2006    68 bin
Citroen C-Elysee 1.6 HDIE    2016    61 bin
Fiat Marea 1.6 Liberty    2007    26 bin
Ford Fiesta 1.4 TDCI Titan    2011    45 bin
Ford Focus 1.6 Trend    2006    41 bin
Hyundai Accent 1.5i GLS    1998    18 bin
Honda Civic 1.6 i-VTEC P    2007    61 bin
Honda Jazz 1.4 Fun    2012    74 bin
Opel Astra 1.6 Enjoy Plus    2012    55 bin
Opel Corsa 1.4 GLS    2000    24 bin
Opel Vectra 2.0 CD    1998    25 bin
Peugeot 207 1.4 Millesim    2010    42 bin
Renault R 12 Toros    1995    15 bin
Renault R 19 1.4 RT    1996    14 bin
Renault Broadway 1.4 GTE    1993    10 bin
Renault Espace 3.0    2003    39 bin 750
Renault Laguna 1.6 Privile    2005    38 bin
Renault Megane 1.6 RTE    1999    24 bin
Seat Leon 1.4 TSI FR    2012    69 bin
Skoda Fabia 1.4 Classic    2004    29 bin
Toyota Corolla 1.3 Terra    2000    25 bin
Toyota Corolla 1.6 Sol Sp    2001    36 bin
Toyota Corolla 1.6 Terra Sp    2004    38 bin
Toyota Corolla 1.6 Elegant    2008    58 bin
Toyota Corolla 1.33 Life    2015    68 bin
Volkswagen Bora 1.6 Pasifi    2004    41 bin
Volkswagen Golf 1.6 TDI T    2012    68 bin
Volkswagen Passat 1.8 TSI    2011    66 bin
Volkswagen Polo 1.2 TDI T    2012    52 bin

 

TİCARİ ARAÇ 
Markası    Modeli     Fiyatı (TL)
Citroen Berlingo 1.6 HDI    2011    31 bin
Citroen Nemo Combi 1.3 H    2015    41 bin
Fiat Doblo Cargo 1.4 Activ    2006    27 bin
Fiat Doblo Combi 1.3 Mjet    2014    52 bin
Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet    2016    53 bin
Ford To. Connect 1.8 TDCI    2009    38 bin
Ford To. Courier 1.6 TDCI     2017    70 bin
Ford Transit 120 V    1998    24 bin
Hyundai H100 2.5 STD    1998    18 bin
Kia Pregio 3 Panelvan    1999    13 bin
Mercedes-Benz Viano 2.2C    2008    73 bin
Opel Combo 1.3 CDTI C    2007    36 bin
Peugeot Bipper 1.3 HDI C    2014    39 bin
Peugeot Boxer 350 MH    1998    11 bin
Peugeot Partner 1.6 HDI Pr    2011    50 bin    
Renault Kangoo M 1.5 DCI    2004    24 bin
Volkswagen Caddy 1.6 TDI    2011    54 bin


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER