Mini onarım haklarını biliyor musunuz?

Araç­lar için yap­tı­rı­lan kas­ko si­gor­ta­sı po­li­çe­le­rin­de gör­me­ye alı­şık ol­du­ğu­muz te­mi­nat­lar­dan bi­ri de ‘mi­ni ona­rım’ te­mi­na­tı. Bu te­mi­nat kap­sa­mın­da, po­li­çe­nin ge­çer­li­lik sü­re­si bo­yun­ca bir­ta­kım kü­çük öl­çek­li ha­sar­lar her­han­gi bir be­del öden­me­den ona­rı­lı­yor.

Mini onarım haklarını  biliyor musunuz?

RE­CEP ME­BET

Araç­lar için yap­tı­rı­lan kas­ko si­gor­ta­sı po­li­çe­le­rin­de gör­me­ye alı­şık ol­du­ğu­muz te­mi­nat­lar­dan bi­ri de ‘mi­ni ona­rım’ te­mi­na­tı. Bu te­mi­nat kap­sa­mın­da, po­li­çe­nin ge­çer­li­lik sü­re­si bo­yun­ca bir­ta­kım kü­çük öl­çek­li ha­sar­lar her­han­gi bir be­del öden­me­den ona­rı­lı­yor.

Çe­şit­li ne­den­ler­le araç­lar­da olu­şan ufak bir gö­çük, çi­zil­me ile iç dö­şe­me ve­ya ön cam ta­mi­ri gi­bi du­rum­lar mi­ni ona­rım kap­sa­mı­na gi­ri­yor. Böy­le­ce ufak ha­sar­lar an­laş­ma­lı mi­ni ona­rım mer­kez­le­rin­de üc­ret­siz bir şe­kil­de ya­pı­la­bi­li­yor.

Mi­ni ona­rım hiz­me­ti, ba­zı du­rum­lar­da ha­sar­sız­lık ora­nı­nı da et­ki­le­mi­yor. Ba­zı si­gor­ta şir­ket­le­ri ara­cın dış ve iç yü­zey­le­rin­de olu­şan sıy­rık, çi­zik ve vu­ruk gi­bi ha­sar­la­rı ha­sar­sız­lık in­di­ri­mi­ni ko­ru­ya­rak kar­şı­lı­yor. 
Ki­mi si­gor­ta şir­ket­le­ri mi­ni ha­sar te­mi­na­tı ile po­li­çe ya da ek­le­rin­de­ki ge­nel şart­la­rın­da bu tip ha­sar­la­rın kar­şı­la­na­ca­ğı­nı be­lir­ti­yor. Böy­le­ce bu te­mi­nat­tan fay­da­la­nan araç sa­hip­le­ri ha­sar­sız­lık in­di­ri­mi­ni ko­ru­ma al­tı­na al­mış olu­yor.

HAN­Gİ HA­SAR­LAR TE­Mİ­NAT AL­TIN­DA?
Kas­ko po­li­çe­sin­de ‘mi­ni ona­rım’ te­mi­na­tı bu­lu­nan­la­rın fay­da­lan­dı­ğı im­kan­la­rı si­zin için araş­tır­dık. Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan uz­man­lar mi­ni ona­rım kap­sa­mın­da su­nu­lan hiz­met­le­ri şu şe­kil­de özet­le­di­ler:
Bo­ya­sız Ka­por­ta Gö­çük Dü­zelt­me:
Dış dar­be­ler so­nu­cu ara­cın me­tal yü­ze­yi üze­rin­de mey­da­na ge­len 5 cm ça­pı­na ka­dar ka­por­ta gö­çük­le­ri­nin özel alet­ler­le dü­zel­til­me iş­le­mi­ne de­nir. PDR tek­ni­ğiy­le ya­pı­lan bu iş­lem sa­ye­sin­de ara­cın ori­ji­nal gö­rün­tü­sü bo­zul­ma­dı­ğı gi­bi, ikin­ci el sa­tı­şın­da da de­ğer kay­bı­na uğ­ra­maz.
İş­le­min ba­şa­rı­lı ola­bil­me­si için ka­por­ta­nın gö­çük böl­ge­sin­de­ki sa­cın faz­la uzun ol­ma­ma­sın­da fay­da var. Ay­rı­ca bo­ya­nın za­rar gör­me­miş ol­ma­sı da önem­li.
Bo­ya­sız ka­por­ta gö­çük dü­zelt­me iş­le­min­de, üze­rin­de gö­çük bu­lu­nan pa­ne­lin ar­ka­sı­na özel alet­ler­le mü­da­ha­le edi­le­rek dı­şa doğ­ru ma­saj yön­te­mi ile gö­çük dü­zel­ti­lir. Ar­ka­sı­na ulaş­ma­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı böl­ge­ler­de­ki ba­zı ka­por­ta gö­çük­le­ri ya­pış­tır­ma­lı bo­ya­sız gö­çük çek­tir­me se­ti ile aza­mi oran­da dü­zel­ti­le­bi­lir. Hiç­bir şe­kil­de ar­ka­sı­na ula­şı­la­mı­yor­sa ve bo­ya­sız gö­çük çek­tir­me se­ti ile de çe­ki­le­mi­yor­sa, bu tek­nik­le dü­zel­me­si zor olur.
Bo­ya Ha­sar­lı Ka­por­ta Gö­çük Dü­zelt­me:
Dış dar­be­ler so­nu­cu araç­la­rın sac ka­por­ta ak­sa­mı üze­rin­de olu­şan, bo­ya­nın za­rar gör­dü­ğü, kü­çük öl­çek­li ezik, vu­ruk ve gö­çük­le­rin dü­zel­til­me­si­dir. Bo­ya­sı ha­sar gör­müş gö­çük­ler Pun­ta­lı Gö­çük Çek­tir­me tek­ni­ği ile dü­zel­ti­le­rek es­ki ha­li­ne ge­ti­ri­lir.
Bo­ya ha­sar­lı ka­por­ta gö­çük dü­zelt­me, 10 cm’ye ka­dar olan ezik, vu­ruk ve gö­çük­le­rin ka­por­ta dü­zelt­me iş­le­mi­ni kap­sar. So­run­lu böl­ge­nin ku­sur­suz bir gö­rü­nü­me ka­vuş­ma­sı için Bo­ya Ta­mi­ri, Mi­ni Ya­ma iş­le­mi ile bo­yan­ma­sı ge­re­kir.

 

Bo­ya Ta­mi­ri:
Ha­re­ket ha­lin­de ve­ya du­rur­ken dış dar­be­ler so­nu­cu, ge­nel­de araç­la­rın ka­pı, ça­mur­luk ve tam­pon böl­ge­le­rin­de olu­şan sıy­rık, çi­zik, nok­ta vu­ruk­la­rı gi­bi ka­por­ta ta­mi­ri­ne ih­ti­yaç du­yul­ma­yan kü­çük bo­ya ha­sar­la­rı Bo­ya ta­mi­ri ve mi­ni ya­ma yön­te­mi ile ona­rı­lır.
Mi­ni ya­ma yön­te­min­de çok kü­çük bir böl­ge ta­mir edi­lir ve yal­nız­ca ha­sar­lı böl­ge­ye bo­ya uy­gu­la­nır. 30 cm'ye ka­dar olan ka­por­ta çi­zik­le­ri, sıy­rık­lar ile 20cm'ye ka­dar tam­pon sıy­rık­la­rı bu hiz­me­te da­hil­dir. Ta­mir bo­ya­sı, özel bir tek­nik­le ori­ji­nal bo­ya­dan fark­sız ha­le ge­ti­ri­lir.
Ön Cam Ta­mi­ri:
Araç­la­rın dış dar­be­ler so­nu­cu ön cam dış yü­zey­le­rin­de olu­şan kı­rık ve çat­lak­la­rın Cam Ta­mir Sis­te­mi ile dü­zel­til­me iş­le­mi­dir. 10 cm'ye ka­dar her tür­de gö­rü­len cam kı­rık­la­rı ve çat­lak­lar bu hiz­met kap­sa­mın­da ona­rı­lır.
Çarp­ma es­na­sın­da bü­yük bir par­ça­sı kop­muş ve­ya bir­kaç nok­ta­dan kı­rıl­dı­ğı için va­kum ya­pı­la­ma­yan cam kı­rık­la­rı­nın ta­mi­ri müm­kün de­ğil­dir. Böy­le bir du­rum­da cam ta­ma­men de­ğiş­me­li­dir. Kı­rık ta­mi­ri son­ra­sın­da çarp­ma nok­ta­sın­da mi­nik bir le­ke ka­lır­ken, çat­lak ta­mi­ri son­ra­sın­da ise in­ce bir çiz­gi gö­rü­le­bi­lir.

 

Le­ke Ta­mi­ri:
Araç­la­rın kol­tuk, ka­pı ve ta­van gi­bi ak­sam­la­rın­da­ki de­ri, vi­nil, dö­şe­me ku­maş­la­rı ve ha­lı üze­rin­de­ki le­ke­le­rin gi­de­ril­me­si iş­le­mi­dir. Bu hiz­met kap­sa­mın­da, Le­ke Çı­kar­ma Sis­te­mi ile araç­ta bu­lu­nan le­ke­ler kay­bo­lur.
Le­ke Çı­kar­ma Sis­te­mi’nde 62’ye ya­kın fark­lı le­ke ti­pi yüz­de 95 ora­nın­da çı­ka­rı­la­bil­mek­te­dir. Mal­ze­me içi­ne ta­ma­men nü­fuz et­miş, uzun sü­re­den be­ri var olan ve da­ha ön­ce kim­ya­sal mü­da­ha­le­de bu­lu­nul­muş ba­zı cins le­ke­le­rin, ba­zı tür ku­maş ve ha­lı cins­le­rin­den ta­ma­men çı­kar­tıl­ma­sı müm­kün ol­ma­ya­bi­lir.
Kol­tuk üze­rin­de­ki bir le­ke­nin çı­ka­rıl­ma­sın­da, kol­tuk yü­ze­yi­nin te­miz­len­me­si ve­ya iç sün­ge­ri­nin çı­kar­tıl­ma­sı işi da­ha da ko­lay­laş­tı­rır. Böy­le bir du­rum­da le­ke çı­kar­ma ama­cıy­la ya­pı­lan te­miz­le­me ve çı­kar­ma-tak­ma iş­le­mi Mi­ni Ona­rım Hiz­me­ti kap­sa­mın­da üc­ret­siz ola­rak ya­pı­lır.


İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.
Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:

OTOMOBİL
Markası    Modeli    Fiyatı  (TL)
Citroen C4 1.6 e-HDI CP    2015    62 bin
Fiat Linea 1.3 Mjet ActiveP    2011    47 bin
Fiat Marea 1.6 ELX    1998    16 bin
Fiat Punto Grande 1.4 Fire    2011    36 bin
Ford Fiesta 1.5 TDCI Titan    2013    66 bin
Ford Focus 1.6 Comfort    2010    54 bin
Hyundai Accent Era 1.5 CR    2010    37 bin
Hyundai i10 1.0 D-CVVT    2017    62 bin
Honda Civic 1.6 i-VTEC P    2012    71 bin
Nissan Micra 1.2 Passion    2012    49 bin
Opel Astra 1.6 CD    1999    31 bin
Opel Corsa 1.4 GLS    2000    24 bin
Opel Insignia 1.6 T Cosmo    2011    73 bin
Opel Vectra 1.6 Comfort    2004    39 bin
Peugeot 206 1.4 XT    2005    27 bin
Renault R 12 Toros    1995    15 bin
Renault R 19 1.4 RT    1996    14 bin
Renault Broadway 1.4 GTE    1993    12 bin
Renault Clio 1.4 RNA    2000    25 bin
Renault Fluence 1.6 Extrem    2011    48 bin
Renault Megane 1.6 RTE    1999    24 bin
Skoda Fabia 1.4 Comfort    2001    25 bin
Skoda Octavia 1.6 TDI Cl    2011    53 bin
Toyota Avensis 1.6 Elegant    2011    71 bin
Toyota Corolla 1.6 XEI    1998    28 bin
Toyota Corolla 1.6 Terra Sp    2004    38 bin
Toyota Corolla 1.4 D-4D El    2008    38 bin
Toyota Corolla 1.6 Elegant    2008    58 bin
Volkswagen Golf 1.2 TSI C    2015    85 bin
Volkswagen Passat 1.4 TSI    2017    104 bin
Volkswagen Polo 1.6    1999    19 bin
Volkswagen Scirocco 1.4 T    2010    69 bin

TİCARİ ARAÇ 
Markası    Modeli     Fiyatı (TL)

Citroen Nemo Combi 1.3 H    2015    41 bin
Fiat Doblo Cargo 1.3 Mjet    2007    26 bin
Fiat Doblo Combi 1.3 Mjet    2006    27 bin
Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet    2012    43 bin
Ford To. Connect 75 PS    2005    24 bin
Ford To. Courier 1.5 TDCI     2014    46 bin
Ford To. Custom 2.2 TDCI    2013    60 bin
Ford Transit 100S    1999    15 bin
Ford Transit Connect T220s    2008    23 bin
Hyundai Starex Panelvan    2004    26 bin
Opel Combo 1.3 CDTI C    2007    36 bin
Peugeot Bipper 1.3 HDI    2013    41 bin
Peugeot Partner 1.6 B HDI    2018    84 bin    
Renault Kangoo M 1.5 DCI    2004    26 bin
Renault Traffic 1.9 DCI    2006    31 bin
Volkswagen Caddy 1.6 TDI    2012    64 bin
Volkswagen Caravelle 2.5T    2007    58 bin
Volkswagen Transporter 2.5    2004    51 bin


NOT: Alıcı ve satıcılara fikir vermesi amacıyla hazırladığımız listemiz, ilanlar da dikkate alınarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satıcılar tarafından verilen rakamlar olup pazarlık oranı dahildir. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER