POLİTİKA

‘Bütün askeri antlaşmalar iptal edilmeli’
‘Bütün askeri antlaşmalar iptal edilmeli’

Emek Par­ti­si İl Baş­ka­nı Ca­fer Gök­men, ABD’nin Tel Aviv’de bu­lu­nan Bü­yü­kel­çi­li­ği­ni bir kan gö­lü eş­li­ğin­de Ku­düs’e ta­şı­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Fi­lis­tin­li­ler’in ulu­sal hak­la­rı­nı ta­lep et­mek için dü­zen­le­di­ği gös­te­ri­le­re, kur­şun yağ­mu­ruy­la kar­şı­lık ve­ren İs­ra­il, im­za at­tı­ğı kat­li­am­la­ra bir ye­ni­si­ni ek­le­di. Ara­la­rın­da ço­cuk­la­rın da ol­du­ğu on­lar­ca Fi­lis­tin­li kat­le­dil­di, bi­ni aş­kın ki­şi ya­ra­lan­dı” de­di.

‘Kınamayı bırakıp  harekete geçmeliyiz’
‘Kınamayı bırakıp harekete geçmeliyiz’

Saa­det Par­ti­si Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Or­han Sa­kın­maz, İs­ra­il’in kat­li­am yap­tı­ğı Fi­lis­tin’de şe­hit dü­şen­le­re Al­lah’tan rah­met, ya­ra­lı­la­ra acil şi­fa­lar di­le­di.

‘Çorum için hazırız’
‘Çorum için hazırız’
Temel Karamollaoğlu’na  Çorum’dan 1887 imza
Temel Karamollaoğlu’na Çorum’dan 1887 imza
Köse CHP’ye geri döndü
Köse CHP’ye geri döndü
‘Tecrübelerimi Çorum’un  kalkınmasında kullanacağım’
‘Tecrübelerimi Çorum’un kalkınmasında kullanacağım’

İyi Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rın­dan Se­fer Yıl­maz ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti. 

‘AKP’nin varlığını  ortadan kaldıracağız’
‘AKP’nin varlığını ortadan kaldıracağız’

İyi Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rın­dan Se­fer Yıl­maz ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti. 

‘Hedefimiz büyük’
‘Hedefimiz büyük’
Muharrem İnce  Çorum’a geliyor
Muharrem İnce Çorum’a geliyor
MHP’nin aday tanıtımı 10 Mayıs’ta
MHP’nin aday tanıtımı 10 Mayıs’ta