16 yıl öncesini hatırlattı

AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, se­çim ça­lış­ma­la­rı­na Os­man­cık İl­çe­si’nde es­naf zi­ya­re­ti ya­pa­rak de­vam et­ti.

16 yıl öncesini hatırlattı

AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, se­çim ça­lış­ma­la­rı­na Os­man­cık İl­çe­si’nde es­naf zi­ya­re­ti ya­pa­rak de­vam et­ti.

Par­ti­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, AK Par­ti Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Ama­rat, Sağ­lık es­ki Ba­kan Yar­dım­cı­sı Agah Kaf­kas, 23, 24 ve 25. Dö­nem Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ca­hit Bağ­cı, AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Oğuz­han Ka­ya ile bir­lik­te Os­man­cık il­çe­si­ni ka­rış ka­rış do­la­şan Ka­ra­dağ, tüm dükkânla­ra gi­re­rek sık­ma­dık el, al­ma­dık gö­nül bı­rak­ma­dı.

Tek tek dükkânla­ra gi­ren Ka­ra­dağ ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, va­tan­daş­lar­dan hem Cum­hur­baş­ka­nı­na hem de Ço­rum mil­let­ve­ki­li aday­la­rı­na des­tek is­te­di hem de so­run­la­rı din­le­ye­rek not al­dı.
Zi­ya­ret sı­ra­sın­da 24 Ha­zi­ran ge­nel se­çim­le­rin­de es­naf­tan des­tek is­te­yen Ka­ra­dağ, par­ti­si­nin se­çim be­yan­na­me­si­ni an­lat­tı.

Es­naf­la­ra par­ti­si­nin ül­ke­ye ve il­çe­ye yap­tı­ğı ya­tı­rım­la­rı ha­tır­la­tan Ka­ra­dağ, ül­ke­nin 16 yıl ön­ce­ki du­ru­mu­na dön­me­me­si için Cum­hur it­ti­fa­kı­na des­tek ver­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ne vur­gu yap­tı.

Es­naf­la­rın ken­di­le­ri için çok önem­li ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ka­ra­dağ, se­çim­le­re kı­sa bir za­man kal­dı­ğı­nı bu­nun için de AK Par­ti'nin ba­şa­rı­sı için ge­ce gün­düz dur­ma­dan ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di.
Son ola­rak Os­man­cık Se­çim Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi’ni zi­ya­ret eden Ka­ra­dağ, bu­ra­da par­ti­li­ler ile bir ara­ya ge­le­rek se­çim ça­lış­ma­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER