‘24 Haziran’da istikrar diyeceğiz’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, “15 Tem­muz’un nö­bet­çi­le­ri ve 16 Ni­san'ın evet­çi­le­ri ola­rak 24 Ha­zi­ran'da ‘is­tik­rar’ di­ye­ce­ğiz.” de­di.

‘24 Haziran’da istikrar diyeceğiz’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, “15 Tem­muz’un nö­bet­çi­le­ri ve 16 Ni­san'ın evet­çi­le­ri ola­rak 24 Ha­zi­ran'da ‘is­tik­rar’ di­ye­ce­ğiz.” de­di.

“İs­tik­ra­rın ih­mal, is­tik­ba­lin im­ha edil­me­si, bu mil­le­te, bu ül­ke­ye iha­net­tir” di­yen Sa­at­cı, "Biz kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­miz­le sa­va­şan­lar­la de­ğil, is­ti­ka­met çiz­gi­sin­de bu­lu­şan­lar­la yol yü­rür, yol­daş olu­ruz. Me­mur-Sen Tür­ki­ye’ye kar­şı tu­zak­la­rın, tez­gah­la­rın, sal­dı­rı­la­rın kar­şı­sın­da bir dal­ga­kı­ran­dır. O ne­den­le, 24 Ha­zi­ran'da mil­let­le ih­ti­la­fı olan­la­rı de­ğil, mil­let­le ir­ti­bat ku­ran­la­rı, em­per­ya­liz­me des­tek olan­la­rı de­ğil kös­tek olan­la­rı ter­cih ede­ce­ğiz. Bi­zim­le ay­nı uf­ka, ay­nı ge­le­ce­ğe ba­kan, ay­nı is­ti­ka­met­te yol alan­lar­la yü­rü­ye­ce­ğiz."de­di.

Oy­na­nan oyun­la­rın far­kın­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Sa­at­cı, şun­la­rı söy­le­di: “Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi’ni ha­ya­ta ge­çir­me­den son ham­le­le­ri­ni ya­pı­yor­lar. 24 Ha­zi­ran son umut­la­rı, son koz­la­rı. Şid­det di­li­ne sa­rıl­ma­la­rı bun­dan. He­def ka­za­nım­la­rı ge­ri al­mak! Bu­nu açık açık söy­le­mek­ten ge­ri dur­mu­yor­lar. Pa­ra oyun­la­rı, kur tez­gah­la­rı, gü­ven bu­na­lım­la­rı ile yük­le­ni­yor­lar. Biz oyu­nun far­kın­da­yız. Ka­za­nım­la­rı­mı­za gö­zü­müz gi­bi ba­ka­maz­sak, gö­zü­mü­zün ya­şı­na bak­maz­lar. 16 Ni­san’da ka­zan­dık­la­rı­mı­zı 24 Ha­zi­ran’da kay­bet­me­mek te­mel öl­çü­müz ola­cak. Biz es­ki Tür­ki­ye’yi hiç sev­me­dik. Biz tur­ni­ke­le­re sı­kış­tı­rı­lan ha­yal­le­ri, ik­na oda­la­rın­da im­ha edi­len er­de­mi, vic­da­na hap­se­di­len inanç de­ğer­le­ri­ni, geç de­ğil hiç gel­me­yen ada­le­ti ile es­ki Tür­ki­ye’yi hiç sev­me­dik. O ne­den­le biz; es­ki Tür­ki­ye öz­le­miy­le yan­ma­yı, 16 Ni­san ira­de­si­ne taş koy­ma­yı, FE­TÖ’yü baş ta­cı et­me­yi, eko­no­mi­yi fa­iz lo­bi­si­ne tes­lim et­me­yi va­ad eden­le­ri mi yok­sa mil­let ira­de­si­ne sır­tı­nı da­ya­yan­la­rı mı des­tek­le­ye­ce­ği­mi­zi iyi bi­li­yo­ruz." (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2018, 12:03
YORUM EKLE
YORUMLAR
İYI GELECEK
İYI GELECEK - 4 yıl Önce

hadi len ikbal icin rte degilde derdiniz duyanda vatan sanır

SIRADAKİ HABER