‘96 yıl önceki azim ve kararlılığa sahibiz’

CHP Ço­rum İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı’nın 96. yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le açık­la­ma yap­tı.

‘96 yıl önceki azim ve kararlılığa sahibiz’

“Dev­le­ti­mi­zin te­mel­le­ri­nin atıl­dı­ğı 30 Ağus­tos 1922, ül­ke­mi­zin için­den geç­ti­ği bu zor gün­le­re de il­ham ol­ma­lı; ba­ğım­sız­lı­ğın­dan ve ka­rak­te­rin­den ödün ver­me­yen Türk mil­le­ti, la­yık ol­du­ğu gi­bi Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri ile ay­dın­lık gün­le­re yü­rü­me­li­dir.” di­yen Tü­fek­çi, açık­la­ma­sın­da şu gö­rüş­le­re yer ver­di:


“Dün ol­du­ğu gi­bi bu­gün de Cum­hu­ri­ye­ti­mi­ze, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­ze sal­dı­ran­lar bil­me­li­dir­ler ki; 96 yıl ön­ce na­sıl bü­yük bir azim ve ka­rar­lı­lık­la mü­ca­de­le et­tiy­sek, bu­gün de ay­nı azim ve ka­rar­lı­lı­ğa sa­hi­biz. Ül­ke­mi­zin ay­dın­lık ya­rın­la­ra ta­şı­na­bil­me­si ve dev­le­ti­mi­zin dün­ya­da­ki ye­ri­ni güç­lü bir şe­kil­de ala­bil­me­si için Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu de­ğer­le­ri­ne bağ­lı ka­lı­na­rak, de­mok­ra­si ve öz­gür­lük­le­rin ge­niş­le­til­me­si ka­çı­nıl­maz tek yol­dur. Ül­ke­mi­zin si­ya­si çı­kar ça­tış­ma­la­rı­na ve­ya çe­kiş­me­le­re de­ğil, kar­deş­li­ğe ve ada­le­te ih­ti­ya­cı ol­du­ğu şüp­he­siz­dir. 30 Ağus­tos gi­bi bü­yük bir ba­ğım­sız­lık des­ta­nı ve ni­ce kah­ra­man­lık öy­kü­le­ri ya­zan Bü­yük Türk Mil­le­ti'nin, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu de­ğer­le­ri­nin yıl­maz sa­vu­nu­cu­su ola­ca­ğı­na inan­cım tam­dır. 
Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı'nda, baş­ta Bü­yük Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı ol­mak üze­re, Kur­tu­luş Sa­va­şı'mı­zın tüm kah­ra­man­la­rı­nı ve tüm şe­hit­le­ri­mi­zi say­gı ve min­net­le anı­yo­rum.”

 

ZA­FER YÜ­RÜ­YÜ­ŞÜ VE FE­NER ALA­YI­NA DA­VET
Tü­fek­çi ay­rı­ca, CHP Ço­rum İl ve İl­çe ör­güt­le­ri ola­rak 30 ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da bu ak­şam sa­at 20.00'de İpek Tak­si’den baş­la­yıp Ata­türk Anı­tı’nda son­la­na­cak Za­fer yü­rü­yü­şü ve fe­ner ala­yı­na tüm Ço­rum hal­kı­nı da­vet et­ti.  

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER