Adem Satıcı’ya yeni görev

AK Par­ti Ço­rum İl Baş­kan­lı­ğı’nın emek­tar isim­le­rin­den Adem Sa­tı­cı, mil­let­ve­ki­li da­nış­ma­nı ol­du.

Adem Satıcı’ya yeni görev

RE­CEP ME­BET
AK Par­ti Ço­rum İl Baş­kan­lı­ğı’nın emek­tar isim­le­rin­den Adem Sa­tı­cı, mil­let­ve­ki­li da­nış­ma­nı ol­du.
Par­ti­nin ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne ka­dar pek çok İl Baş­ka­nı ile ça­lı­şan Adem Sa­tı­cı, AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya’nın da­nış­man­lı­ğı gö­re­vi­ne ge­ti­ril­di.
TBMM’de­ki mil­let­ve­ki­li ye­min tö­re­niy­le bir­lik­te me­sai ba­şı ya­pan Sa­tı­cı’nın, Yu­nus Gün­gör ve Ay­şe­gül Ay­tuğ ile be­ra­ber gö­rev ya­pa­ca­ğı öğ­re­nil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER