AK Parti’de seçim hazırlığı

AK Par­ti İl Baş­kan Ve­ki­li ve Se­çim Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi Baş­ka­nı Eyüp Ars­lan ile Se­çim İş­le­ri Baş­ka­nı Yu­suf Ah­lat­cı, Kı­zıl­ca­ha­mam’da ya­pı­lan top­lan­tı­ya ka­tıl­dı.

AK Parti’de seçim hazırlığı

24 Ha­zi­ran’da ya­pı­lan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve 27. Dö­nem Mil­let­ve­kil­li­ği ge­nel se­çim­le­ri­nin ar­dın­dan tüm ku­rum­la­rıy­la se­çim so­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren ve 2019 Mart ayın­da ya­pı­la­cak olan ye­rel se­çim ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­yan AK Par­ti’de se­çim 81 ilin se­çim iş­le­ri baş­ka­nı ve se­çim ko­or­di­nas­yon mer­ke­zi baş­kan­la­rı An­ka­ra’da se­çim kam­pı­na alın­dı.


Top­lan­tı­ya Ço­rum’dan AK Par­ti İl Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı SKM Baş­ka­nı Eyüp Ars­lan ve Se­çim İş­le­ri Baş­ka­nı Yu­suf Ah­lat­cı da ka­tıl­dı. 

AK Par­ti Se­çim İş­le­rin­den So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Sor­gun, Ge­nel Mer­kez Se­çim İş­le­ri ve SKM Baş­ka­nı Ali İh­san Ya­vuz ve Se­çim İş­le­ri Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hur­şit Yıl­dız’ın baş­kan­lı­ğın­da dü­zen­le­nen kamp­ta, 24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri de­ğer­len­di­ri­li­yor. Ge­nel par­ti po­li­ti­ka­la­rı­nın ya­nı­sı­ra il­le­rin du­rum­la­rı­nın da de­ğer­len­di­ril­di­ği top­lan­tı­da ay­rı­ca 2019 ye­rel se­çim­le­ri­ne ha­zır­lık­lar da ele alı­nı­yor.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2018, 13:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER