Aras’tan, pazar turu

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, Pa­zar­te­si Pa­za­rı'nı gez­di.

Aras’tan, pazar turu

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, Pa­zar­te­si Pa­za­rı'nı gez­di.

24 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan mil­let­ve­kil­li­ği ge­nel se­çim­le­rin­de MHP'den 1. sı­ra ada­yı gös­te­ri­len Meh­met Akif Aras, se­çim ça­lış­ma­la­rı­na start ver­di. 

Par­ti­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, MHP İl Baş­ka­nı Ars­lan Kay­nar, Mil­let­ve­ki­li Aday Aday­la­rı Ah­met Hat­tab İmal ve Fik­ret Ak­tağ ve teş­ki­lat men­sup­la­rıy­la bir­lik­te Pa­zar­te­si Pa­za­rı'na gi­den Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, pa­zar­cı es­na­fı­na ha­yır­lı iş­ler di­ler­ken, es­naf­tan se­çim­ler­de des­tek is­te­di. Pa­zar­da alış­ve­riş ya­pan va­tan­daş­lar­la da gö­rü­şen Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Aras, va­tan­daş­la­rın yo­ğun il­gi­siy­le kar­şı­laş­tı.

24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­nin öne­min­den bah­se­den ve Cum­hur İt­ti­fa­kı­na des­tek is­te­yen Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, gör­dü­ğü il­gi ve ala­ka­dan mem­nun bir şe­kil­de pa­zar­dan ay­rı­lır­ken, yap­tı­ğı açık­la­ma­da ise "Cum­hur İt­ti­fa­kı mu­az­zam bir ba­şa­rıy­la TBMM'de üs­tün­lü­ğü ala­cak, güç­lü bir si­ya­sal var­lık­la tem­sil edi­le­cek­tir" de­di.     (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER