CHP, seçimleri değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Ço­rum İl ve İl­çe Da­nış­ma Top­lan­tı­sı ya­pıl­dı.

CHP, seçimleri  değerlendirdi

CHP Ço­rum İl ve İl­çe Da­nış­ma Top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. TSO Mec­lis Sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da ko­nu­şan CHP İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi CHP’nin ama­cı­nın tek ba­şı­na ik­ti­da­ra gel­mek ve ül­ke­nin so­run­la­rı­nı çöz­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en ka­ran­lık gün­le­ri­nin ya­şan­dı­ğı­nı öne sü­ren Tü­fek­çi, “Dış po­li­ti­ka­dan eko­no­mi­ye, sağ­lık­tan eği­ti­me, ça­lış­ma ha­ya­tın­dan emek­li­le­ri­mi­ze, iş­siz­le­ri­mi­ze, ka­dın­la­rı­mı­za yö­ne­lik şid­det­ten ço­cuk ta­ciz­le­ri­ne, ka­dın ci­na­yet­le­ri­ne, tek tek yok edi­len cum­hu­ri­yet ka­za­nım­la­rı­mı­za, özel­leş­ti­ri­len şe­ker fab­ri­ka­la­rı­na, dü­şün­ce suç­lu­la­rı­na, yok edi­len ada­le­te,  dev­re dı­şı bı­ra­kı­lan mil­li ira­de­ye, ku­tup­laş­tı­rı­lıp düş­man­laş­tı­rı­lan, öte­ki­leş­ti­ri­len top­lu­mu­mu­za ka­dar, bu ka­ran­lı­ğı öy­le­si­ne de­rin ya­şı­yo­ruz. Bal­yoz ve Er­ge­ne­kon dav­la­rın­da bu ül­ke­nin ile­ri­ci de­mok­rat dev­rim­ci ne ka­dar in­sa­nı var­sa, on­la­rı yok et­mek sin­dir­mek için el­le­rin­den ge­le­ni yap­tı­lar. O gün gö­rev­den al­dık­la­rı ge­ne­ral­le­rin ve su­bay­la­rın ye­ri­ne ge­tir­dik­le­ri FE­TÖ te­rör ör­gü­tü­ne men­sup ge­ne­ral ve su­bay­lar bu ül­ke­de dar­be kal­kış­ma­sı yap­tı­lar ve 250 şe­hit ver­mek zo­run­da kal­dık. FE­TÖ te­rör ör­gü­tü, ne ka­dar suç­luy­sa, bu ül­ke­de on­la­rın önü­nü açan ik­ti­dar­da o ka­dar suç­lu, bin­ler­ce ki­şi­nin hak­sız ye­re tu­tuk­la­na­rak bu ül­ke­nin te­mel taş­la­rıy­la oy­nan­dı­lar” de­di.


Tür­ki­ye’nin çok bü­yük bir kı­rıl­ma­nın eşi­ğin­de ol­du­ğu­nu ve her gün eşi ben­ze­ri gö­rül­me­yen ye­ni olay­lar ya­şan­dı­ğı­nı kay­de­den Tü­fek­çi, “Hü­kü­me­tin sis­tem­li ola­rak yü­rüt­tü­ğü hu­kuk dı­şı uy­gu­la­ma­lar ref­leks­le­ri kay­bol­muş bir top­lum ya­ra­tı­yor ve han­gi gö­rüş­ten olur­sa ol­sun top­lu­mu ağır bir at­mos­fer içe­ri­sin­de ne­fes ala­maz ha­le ge­ti­ri­yor. AKP sü­rek­li ik­ti­dar da kal­ma­ya ça­lı­şan ve bu­na uy­gun bir re­jim ya­rat­ma­ya ça­lı­şan bir par­ti. De­mok­ra­si der­di ol­ma­yan ve de­mok­ra­tik yol­lar­la git­mek is­te­me­yen bir par­ti. Biz­ler bir par­ti dev­le­ti ile kar­şı kar­şı­ya­yız. Böy­le ya­şa­mak is­te­ye­mi­yo­ruz. Top­lum­da yay­gın­la­şan bir ça­re­siz­lik al­gı­sı­nın önü­ne ge­çe­cek yol­la­rı hep bir­lik­te bul­mak zo­run­da­yız. Eşit ve kar­deş­çe ya­şa­ya­cak yol­la­rı ara­mak zo­run­da­yız. AKP’nin kar­şı­sın­da ki tek güç CHP’dir. Hak hu­kuk ada­let der­di olan top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri ile bir ara­ya gel­me­li­yiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 


Bir se­çi­min ge­ri­de kal­dı­ğı­nı ve ye­ni bir se­çi­min yak­laş­tı­ğı­nı be­lir­ten Tü­fek­çi, “Va­tan­daş­la gö­nül ba­ğı kur­ma­lı­yız. Ni­te­lik­li üye sa­yı­mı­zı iki­ye. Da­ha faz­la ça­lış­ma­lı­yız. CHP iş ya­pan ve ge­le­ce­ği be­lir­le­yen bir par­ti­dir. Tür­ki­ye’de 250 ye­rel yö­ne­tim CHP ik­ti­da­rın­da­dır. İk­ti­dar ol­mak için ye­rel yö­ne­tim­le­ri al­ma­mız şart. Ye­rel se­çim­ler­de ço­rum­da ba­şa­rı­lı ol­ma­lı­yız. Umut­la­rı­mı­zı yi­tir­me­den yıl­ma­dan ça­lı­şa­ca­ğız ve ba­şa­ra­ca­ğız. Ön­ce­lik ola­rak 24 Ha­zi­ran 2018 Mil­let­ve­kil­li­ği ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ni ili­miz açı­sın­dan de­ğer­len­di­re­ce­ğiz. İt­ti­fak­la­rın ve di­ğer par­ti­le­rin se­çim­ler­de­ki po­li­ti­ka­la­rı­nın par­ti­miz üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni ko­nu­şa­ca­ğız. Par­ti­mi­zin po­li­ti­ka ve ter­cih­le­ri­nin ili­miz se­çim çev­re­sin­de­ki et­ki­le­ri­ni de­ğer­len­di­re­ce­ğiz” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı. Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve Mil­let­ve­kil­li­ği se­çim­le­ri de­ğer­len­di­ril­di.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER