CHP’de yerel seçim istişaresi

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, TBMM Grup Baş­kan Ve­ki­li En­gin Al­tay ve ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri ile bir ara­ya gel­di.

CHP’de yerel  seçim istişaresi


Grup Baş­kan Ve­ki­li En­gin Al­tay, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Dr. Mu­rat Emir ve Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Ali Öz­tunç ile bir­lik­te Ço­rum’a gel­di. İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan 3 mil­let­ve­ki­li da­ha son­ra çe­şit­li ko­nu­lar hak­kın­da is­ti­şa­re­de bu­lun­du­lar. 

CHP İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, Grup Baş­kan Ve­ki­li En­gin Al­tay ve mil­let­ve­kil­le­riy­le 2019 Mart ayın­da ya­pı­la­cak olan ye­rel se­çim­ler hak­kın­da fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­duk­la­rı­nı söy­le­di. Tü­fek­çi, ay­rı­ca ül­ke gün­de­min­de yer alan ko­nu­lar hak­kın­da da gö­rüş­tük­le­ri­ni vur­gu­la­dı. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER