CHP’den muhtarlara ziyaret

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Mil­let­ve­ki­li Aday­la­rı Tu­fan Kö­se, Gür­sel Yıl­dı­rım ve Meh­met Tah­ta­sız, mer­kez ma­hal­le muh­tar­la­rı­nı zi­ya­ret et­ti. 

CHP’den muhtarlara ziyaret

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Mil­let­ve­ki­li Aday­la­rı Tu­fan Kö­se, Gür­sel Yıl­dı­rım ve Meh­met Tah­ta­sız, mer­kez ma­hal­le muh­tar­la­rı­nı zi­ya­ret et­ti. 

CHP İl Baş­ka­nı Eray Tü­fek­çi ve Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı İs­ma­il Ka­len­der’in de eş­lik et­ti­ği zi­ya­ret­ler­de Yav­ru­tur­na, Ka­le, Gü­la­bi­bey, Ak­kent, Bu­ha­ra­ev­ler, Üç­tut­lar ve Ka­ra­ke­çi­li ma­hal­le muh­tar­la­rı ile ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de kar­şı­lık­lı fi­kir alış­ve­riş­le­ri ya­pı­lır­ken, ma­hal­le­le­rin so­run­la­rı din­len­di. 

CHP mil­let­ve­ki­li aday­la­rı, muh­tar­la­rın dev­le­tin ye­rel­de­ki tem­sil­ci­le­ri ol­duk­la­rı­nı ve muh­tar­la­ra bü­yük gö­rev düş­tü­ğü­nü be­lir­tir­ken, muh­tar­lık öz­lük hak­la­rı­nın 24 Ha­zi­ran’dan son­ra CHP ik­ti­da­rın­da da­ha iyi bir du­ru­ma ge­ti­ri­le­ce­ği­ni ve ma­hal­le­le­rin bek­len­ti ve so­run­la­rı­nı ke­sin­lik­le çö­ze­cek­le­ri­ni söy­le­di­ler.         (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER