Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, se­çim ça­lış­ma­la­rı­nı Ala­ca’da sür­dür­dü.

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, se­çim ça­lış­ma­la­rı­nı Ala­ca’da sür­dür­dü.

24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­ne yo­ğun bir tem­po­da ha­zır­la­nan Aras, Mil­let­ve­ki­li Aday Ada­yı Ah­met Anak ve ba­zı par­ti yö­ne­ti­ci­le­riy­le bir­lik­te Ala­ca’da des­tek zi­ya­ret­le­ri ger­çek­leş­tir­di. İl­çe­de ilk ola­rak par­ti teş­ki­lat­la­rıy­la bir ara­ya ge­len Aras, ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak se­çim ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da is­ti­şa­re ve de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­du.

Da­ha son­ra ise il­çe­yi gez­me­ye baş­la­yan Aras, Ala­ca-Yoz­gat ve Ala­ca-Zi­ye yo­lun­da bu­lu­nan es­naf­la­rı tek tek zi­ya­ret et­ti. Es­naf­la­rın il­gi­siy­le kar­şı­la­nan Aras, çe­şit­li ko­nu­lar­da va­tan­daş­la­rın is­tek­le­ri­ni din­ler­ken, Cum­hur İt­ti­fa­kı ve Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan için de des­tek is­te­di.

Aras Ala­ca’da; Kay­ma­kam­lık, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı, Türk Ha­va Ku­ru­mu Ala­ca İl­çe Baş­kan­lı­ğı­nı, Aşe­vi, Or­man İş­let­me Şef­li­ği, Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Mal Mü­dür­lü­ğü, Zi­ra­at Oda­sı, Nü­fus Mü­dür­lü­ğü, Zi­ra­at Ban­ka­sı, İş Ban­ka­sı, İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, As­ker­lik Şu­be­si Baş­kan­lı­ğı, İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı’nı da zi­ya­ret et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER