‘Destansı bir mücadeleyle parlak bir zafere dönüştü’

Cey­lan, 15 Tem­muz 2016’nın mil­le­ti­mi­zin gör­dü­ğü en bü­yük ha­in­li­ğin, al­çak­lı­ğın ta­ri­hi ol­du­ğu­nu ifa­de etti.

‘Destansı bir mücadeleyle  parlak bir zafere dönüştü’

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, 15 Tem­muz 2016’nın mil­le­ti­mi­zin gör­dü­ğü en bü­yük ha­in­li­ğin, al­çak­lı­ğın ta­ri­hi ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Fa­kat ay­nı za­man­da bu al­çak­lı­ğa des­tan­sı bir kah­ra­man­lık­la di­re­nen aziz mil­le­ti­mi­zin yaz­dı­ğı eş­siz ta­ri­hin­de yıl dö­nü­mü­dür" de­di.

Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü do­la­yı­sıy­la bir açık­la­ma ya­yın­la­dı.
Açık­la­ma­sı­na, “Biz­ler o ge­ce ya­şa­nan bu ha­in­li­ği ne unu­ta­ca­ğız, ne de unu­tul­ma­sı­na mü­sa­ade ede­ce­ğiz” di­ye­rek baş­la­yan Cey­lan, bu bi­linç­le da­ha faz­la ça­lı­şa­rak va­ta­na, mil­le­te ve dev­le­te sa­hip çık­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­nin al­tı­nı çiz­di.
15 Tem­muz ha­in dar­be gi­ri­şi­mi­nin üs­tün­den ge­çen 2 yıl­da Tür­ki­ye’nin bir ta­raf­tan dar­be gi­ri­şi­mi­nin eko­no­mi­ye, mil­let ha­ya­tı­na za­rar ver­me­me­si için aza­mi dik­kat ve ça­ba sarf eder­ken öte yan­dan de­mok­ra­si için teh­dit ola­bi­le­cek ya­pı­lar­la top­ye­kun ve ba­şa­rı­lı bir mü­ca­de­le ver­di­ği­ni be­lir­ten Cey­lan, “Mil­let ol­ma has­le­ti­ne sa­hip olan ve ec­da­dın­dan al­dı­ğı mi­ras olan mil­li şu­ur­la Türk Mil­le­ti, ta­ri­hi­nin en güç­lü dev­let mil­let bir­lik­te­li­ği­ni bel­ki de, Ça­nak­ka­le Des­ta­nı­na eş bir des­ta­nı 15 Tem­muz ge­ce­si as­ker gö­rü­nü­mün­de te­rör kal­kış­ma­sı kar­şı­sın­da ya­za­rak gös­ter­miş­tir. O ka­ran­lık ge­ce, ve­ri­len des­tan­sı mü­ca­de­ley­le par­lak bir za­fe­re dö­nüş­müş­tür” de­di.


‘Tek va­tan, tek bay­rak, tek dev­let ve tek mil­let’ bi­lin­ciy­le ha­re­ket eden mil­le­tin, 15 Tem­muz ge­ce­si Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın li­der­li­ğin­de ha­in dar­be ve iş­gal gi­ri­şi­mi­ni ön­le­di­ği­ni, dar­be­ci­le­re unu­ta­ma­ya­cak­la­rı ta­ri­hi bir ders ver­di­ği­ni kay­de­den Cey­lan açık­la­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü:
“15 Tem­muz 2016 ta­ri­hin­de, ül­ke sa­vun­ma­sı için alın­mış si­lah­lar­la ve yi­ne ka­mu­ya ait her tür­lü im­ka­nı kul­lan­mak su­re­tiy­le dar­be gi­ri­şi­min­de bu­lu­nul­muş­tur. 15 Tem­muz dar­be gi­ri­şi­mi­ni ger­çek­leş­ti­ren ha­in­ler, dün­ya üze­rin­de ga­zi un­va­nı­na sa­hip tek mec­li­si olan TBMM’ye sal­dır­mış, yurt­ta­şı­mı­zı şe­hit et­miş, ül­ke­mi­ze mad­di ve ma­ne­vi ola­rak bü­yük za­rar ver­miş­ler­dir. Akıl ve vic­dan­la­rı­nı, ka­ran­lık bir zih­ni­ye­te tes­lim eden bu gü­ruh, mil­le­ti­mi­zin vic­da­nın­da en ağır şe­kil­de mah­kum edil­miş­tir. 15 Tem­muz dar­be gi­ri­şi­mi kah­ra­man hal­kı­mı­zı tüm ül­ke­de ol­du­ğu gi­bi gü­zel ve di­ra­yet sa­hi­bi hem­şeh­ri­le­ri­mi­zi de so­kak­la­ra dök­müş ve hal­kı­mız de­mok­ra­si­si­ne, mil­li ira­de­si­ne ba­ğım­sız­lı­ğı­na sa­hip çık­mış­tır. O ge­ce Cum­hur­baş­ka­nı­mız Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın dik du­ru­şu ve hal­kı­mı­zın aya­ğa kalk­ma­sı ne­ti­ce­si bir des­tan ola­rak ta­ri­he geç­miş­tir.

Bu ve­si­ley­le 15 Tem­muz’da ca­nı ve ka­nı pa­ha­sı­na bu top­rak­la­rı ve bay­ra­ğı­mı­zı ko­ru­mak için her tür­lü fe­da­kar­lı­ğı ya­pan şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le, ga­zi­le­ri­mi­zi de min­net­le anı­yo­rum. Şe­hit ai­le­le­ri­ne sa­bır­lar di­li­yo­rum. Al­lah bir da­ha bu mil­le­te 15 Tem­muz’la­rı ya­şat­ma­sın.” (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER