‘Emeklilerimize daha iyi bir gelecek sunacağız’

MHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, se­çim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Emek­li­ler Der­ne­ği’ni zi­ya­ret et­ti.

‘Emeklilerimize daha iyi  bir gelecek sunacağız’

MHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, se­çim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Emek­li­ler Der­ne­ği’ni zi­ya­ret et­ti.
Zi­ya­ret­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, emek­li­le­re da­ha iyi şart­lar su­na­cak­la­rı­nı vur­gu­la­yan Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Aras, şun­la­rı söy­le­di: “Emek­li­ler; sos­yal ve kül­tü­rel ya­şan­tı­mı­zın omur­ga­sı­dır. Ge­le­cek ku­şak­la­rın ge­le­ce­ği­ni el­le­riy­le, yü­rek­le­riy­le şe­kil­len­di­re­rek, top­lum­sal ha­fı­za­mı­zın te­me­li­ni oluş­tu­rur­lar. Emek­li­le­rin ya­şam bi­ri­kim­le­ri­ne ve tec­rü­be­le­ri­ne her za­man de­ğer ve­ril­me­li­dir. Ya­şa­mın her ala­nın­da bu bi­ri­kim­le­rin­den ya­rar­la­nıl­ma­sı ge­re­kir. Hu­zur­lu, sağ­lık­lı, gü­ven­li ve ra­hat bir ya­şam emek­li­le­rin hak­kı­dır. 

Emek­li­le­ri­miz, ha­yat­la­rı­nın en ve­rim­li ve di­na­mik çağ­la­rı­nı dev­le­ti­ne ve mil­le­ti­ne hiz­met ede­rek ge­çir­miş, ül­ke­mi­zin kal­kın­ma­sı­na de­ğer­li hiz­met­ler ya­pa­rak alın ter­le­ri­ni dök­müş, hiz­met ve ça­lış­ma di­sip­li­ni ile biz­le­re her za­man ör­nek ol­muş­lar­dır. Bil­gi ve tec­rü­be­le­riy­le önü­mü­zü açan emek­li­le­ri­mi­zin ma­ne­vi des­te­ği­ni her za­man ar­ka­mız­da his­se­di­yo­ruz. On­la­rın bu hiz­met ve des­te­ği­ne kar­şı­lık da­ha öz­gür ve re­fah dü­ze­yi yük­sek bir ya­şam sağ­lan­ma­sı bek­li­yo­ruz. Hiç şüp­he­siz ki top­lu­mu­mu­zun te­mel ya­pı ta­şı olan emek­li­le­ri­miz biz­le­rin baş ta­cı ola­rak her za­man hak et­tik­le­ri say­gı ve de­ğe­ri gö­re­cek­ler­dir. 

Ha­yat­la­rı­nın en ve­rim­li ve di­na­mik çağ­la­rı­nı dev­le­ti­ne, mil­le­ti­ne hiz­met ede­rek ge­çi­ren emek­li­le­ri­mi­zin, Emek­li­lik dö­ne­min­de sağ­lık­lı, hu­zur­lu, re­fah için­de bir ha­yat sür­me­le­ri en bü­yük is­te­ği­miz­dir.
Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si emek­li­le­re kül­fet gö­züy­le de­ğil, ni­met gö­züy­le bak­mak­ta­dır. Bu­gü­ne ka­dar üre­tip yo­ru­lan­la­rın ver­di­ği mo­la­ya say­gı duy­mak ge­rek­ti­ği dü­şün­ce­si­ni ta­şı­mak­ta­dır. Ül­ke­mi­zin kal­kın­ma­sı­na de­ğer­li hiz­met­ler ya­pan alın te­ri dö­ken emek­li­le­ri­mi­ze en iyi ha­yat şart­la­rı­nı sağ­lan­ma­sın­dan ya­na­dır. Par­ti­miz emek­li va­tan­daş­la­rı­mız ayak ba­ğı de­ğil, ba­şı­mı­zın ta­cı de­mek­te­dir. 

Bu dü­şün­ce­ler­le se­çim­ler­de emek­li­le­re da­ir ça­lış­ma­la­rı­mız emek­li­le­ri­mi­zin mut­lu ve sağ­lık­lı bir ya­şam ge­çir­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­le­rek ha­zır­lan­mış­tır. 
Emek­li­le­ri­mi­ze yıl­da iki de­fa ‘Emek­li Des­tek Öde­ne­ği’ ve­re­ce­ğiz.
65 yaş ay­lı­ğı­nı yük­sel­te­ce­ğiz.

Emek­li­le­ri­mi­zin ban­ka pro­mos­yo­nu ala­bil­me­le­ri­ni te­min ede­ce­ğiz.
Staj ve çı­rak­lık sü­re­le­ri­ni emek­li­lik hiz­me­ti­ne sa­ya­ca­ğız.
Emek­li ay­lık­la­rın­da­ki eşit­siz­li­ği gi­de­re­ce­ğiz, re­fah pa­yı­nı yük­sel­te­ce­ğiz.
Emek­li­lik­te ya­şa ta­kı­lan­la­rın mağ­du­ri­yet­le­ri­ni gi­de­re­ce­ğiz.
Geç­mi­şi­mi­zin sa­hi­bi, ge­le­ce­ği­mi­zin mi­ma­rı emek­li­le­ri­mi­ze da­ha hu­zur­lu ve hak et­tik­le­ri bir ge­le­cek su­na­ca­ğız. 
Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si ola­rak ül­ke­mi­zin tec­rü­be­li emek­tar­la­rı­na en de­rin say­gı­la­rı­mı­zı su­nu­yor, emek­li­le­rin so­run­la­rın ta­kip­çi­si ol­ma­ya de­vam ede­ce­ği­mi­zi be­lir­tir­ken, hep­si­ne sağ­lık­lı, hu­zur­lu, mut­lu uzun ömür­ler di­li­yo­ruz.”     (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER