‘Engelli aylıklarını yükselteceğiz’

Mehmet Akif Aras, Altınokta Körler Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

‘Engelli aylıklarını yükselteceğiz’

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, en­gel­li ve en­gel­li ya­kı­nı ay­lı­ğı­nı yük­sel­ti­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.
Se­çim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Al­tı­nok­ta Kör­ler Der­ne­ği Ço­rum Şu­be­si’ni zi­ya­ret eden MHP Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, İl Baş­ka­nı Ars­lan Kay­nar ile bir­lik­te Al­tı­nok­ta Kör­ler Der­ne­ği Şu­be Baş­ka­nı Cu­ma Ay­kaç ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­riy­le gö­rüş­tü.

Der­ne­ğin fa­ali­yet­le­ri ve der­nek üye­le­ri­nin ne tür­lü so­run­lar ya­şa­dı­ğı hak­kın­da bil­gi­ler alan Aras, par­ti­si­nin en­gel­li po­li­ti­ka­la­rı hak­kın­da da bil­gi­ler ver­di.
En­gel­li­le­rin top­lum­la bü­tün­le­şe­rek, baş­ka­la­rı­nın yar­dı­mı­na muh­taç ol­ma­dan ha­ya­tı­nı ida­me et­ti­re­bil­me­le­ri, eği­tim­le­ri­ne ve sos­yal ya­şan­tı­sı­na nor­mal ola­rak de­vam ede­bil­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ne vur­gu ya­pan Aras, bu­nun için de her tür­lü fi­zik­sel ve sos­yal çev­re­nin oluş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

En­gel­li­le­rin ön­ce­lik­li ola­rak işe yer­leş­ti­ril­me­le­ri, üre­ti­me kat­kı­da bu­lun­ma­la­rı ve top­lu­ma ka­zan­dı­rıl­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni an­la­tan Aras, MHP se­çim be­yan­na­me­sin­de  en­gel­li ve en­gel­li ya­kı­nı ay­lı­ğı­nın yük­sel­til­me­si ve en­gel­li ay­lı­ğı öden­me­sin­de, ai­le ge­li­ri ye­ri­ne ken­di ge­lir­le­ri­nin esas alın­ma­sı­nın da bu­lun­du­ğu­nu kay­det­ti.

Par­ti ola­rak en­gel­li­ler­le il­gi­li her za­man on­la­rın ha­ya­tı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak ve ya­şan­tı­la­rı­na kat­kı sağ­la­ya­cak des­tek­le­rin ve­ril­me­sin­den ya­na ol­duk­la­rı­nı ifa­de eden Aras, do­ğuş­tan ya da işe gir­me­den ön­ce en­gel­li olan­la­rın, ma­lul şart­la­rın­dan ya­rar­lan­dı­rı­la­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di.

Al­tı­nok­ta Kör­ler Der­ne­ği Şu­be Baş­ka­nı Cu­ma Ay­kaç da zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­rir­ken, Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Aras’a se­çim ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER