'Erdoğan'ın önünü kesmek için HDP'den medet umuyorlar'

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Mecitözü'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

'Erdoğan'ın önünü kesmek için HDP'den medet umuyorlar'

Me­ci­tö­zü'nde dü­zen­le­nen bay­ram­laş­ma tö­re­nin­de ko­nu­şan AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si'ni eleş­ti­re­rek, CHP'nin, Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'ın önü­nü kes­mek için HDP'den me­det um­du­ğu­nu söy­le­di.
AK Par­ti Me­ci­tö­zü İl­çe Teş­ki­la­tı ta­ra­fın­dan Ra­ma­zan bay­ra­mı ne­de­niy­le bay­ram­laş­ma prog­ra­mı dü­zen­len­di.

Bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne AK Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, İl Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Yu­suf Ah­lat­cı, Su­at Ay­do­ğan, Ka­zım Sı­rım­sı, Mer­kez İl­çe Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si İs­ra­fil Ay­kaç, İl­çe Teş­ki­lat üye­le­ri ve par­ti­li­ler ka­tıl­dı.
Bay­ram­laş­ma tö­re­nin­de bir ko­nuş­ma ya­pan AK Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, 24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­nin yüz­yı­lın se­çi­mi ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek; "Teş­ki­lat­lar ola­rak ya­pı­lan her se­çim bi­zim için önem­liy­di fa­kat 24 Ha­zi­ran'da ya­pı­la­cak se­çim ise yüz­yı­lın se­çi­mi ola­cak­tır. Bi­zim nes­li­mi­zi bi­tir­mek ve sin­dir­mek is­te­yen­le­re kar­şı ve­re­ce­ği­miz bir se­çim ola­cak­tır. Bu za­ma­na ka­dar ya­pı­lan tüm se­çim­ler­de na­sıl ba­şa­rı­lı ol­duy­sak bu se­çim­de de oy­la­rı­mı­zı ar­tı­ra­rak, ül­ke­mi­zin ge­liş­me­si­ni is­te­me­yen dev­let­le­re kar­şı ge­rek­li ders­le­ri ve­re­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum" de­di.

Si­ya­se­ti in­san­la­rın hu­zu­ru, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği için yap­tık­la­rı ifa­de eden Ka­ra­dağ; "Biz­ler du­yar­lı teş­ki­la­tız, çün­kü Mil­le­ti­mi­zin ge­le­ce­ği için va­ta­nı­mı­zın ge­le­ce­ği ve ev­lat­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği için ça­lı­şı­yo­ruz. İn­san­la­ra hiz­met ede­rek, Al­lah'ın rı­za­sı­nı ka­zan­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz" di­ye ko­nuş­tu

24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­nin öne­mi­ne de­ği­nen Ka­ra­dağ, "Ül­ke­miz bir se­çi­me gi­der­ken ba­kı­yo­ruz, bir ta­raf­ta mil­le­ti­ni ve dev­le­ti­ni dü­şü­nen bir li­der var­ken, di­ğer ta­raf­ta ken­di si­ya­sal ge­le­cek­le­ri ve par­ti­le­ri­nin ku­rum­sal çı­kar­la­rı­nı dü­şü­nen bir an­la­yı­şın si­ya­sal tem­sil­ci­le­ri var. Bu­nu na­sıl mı an­lı­yo­ruz. Ba­kı­yo­ruz, PKK'nın si­ya­si uzan­tı­sı olan par­ti­nin ba­ra­jı geç­me­si için mu­ha­le­fet par­ti­si ta­ba­nı­na me­saj gön­de­re­rek des­tek­le­me­le­ri­ni is­ti­yor. Bu­nu da yap­ma­la­rın­da ki amaç­la­rı Ül­ke­yi gü­zel­leş­tir­mek de­ğil ül­ke­mi­zin ka­os or­ta­mı­na dön­me­si­ni sağ­la­mak­tır" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

'GA­YE­LE­Rİ RE­CEP TAY­YİP ER­DO­ĞAN'IN ÖNÜ­NÜ KES­MEK'
Ana mu­ha­le­fet par­ti­si­nin te­rör ör­güt­le­rin­den me­det bek­le­di­ği­ni vur­gu­la­yan Ka­ra­dağ; "Bun­lar ge­le­cek­le­ri­ni dü­şün­me­le­ri­nin öte­sin­de bir de Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'ın önü­nü kes­mek için HDP'den me­det umar du­ru­ma gel­miş­ler­dir. Bun­la­rın ga­ye­le­ri ken­di­le­ri­nin ka­zan­ma­sı için de­ğil sa­de­ce Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'ın ka­zan­ma­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya ça­lış­mak­la uğ­ra­şı­yor­lar" de­di.

'ADAY­LA­RI­NA MAD­Dİ YAR­DI­MI KES­Tİ­LER'
Mu­har­rem İn­ce'nin CHP ta­ra­fın­dan Cum­hur­baş­ka­nı aday­la­rı ola­rak gös­te­ril­me­si­ne de de­ği­nen Ka­ra­dağ, " CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu par­ti içi mu­ha­le­fe­ti olan Mu­har­rem İn­ce'yi Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı ola­rak gös­te­rip, ken­di­si­ne her za­man mu­ha­lif olan İn­ce'yi par­ti dı­şın­da bı­rak­mak is­te­di. Bak­tı ki İn­ce pi­ya­sa­da bi­raz pi­rim yap­ma­ya baş­la­dı bu de­fa­da he­men önü­nü kes­mek için par­ti­den ya­pı­lan mad­di yar­dı­mın ya­pıl­ma­sı­nı ön­le­di. Bir par­ti ken­di ada­yı­na se­çim ça­lış­ma­sı yap­mak için ne­den mad­di yar­dım yap­maz? İn­ce'de mey­dan­da pa­ra top­la­ma­ya baş­la­yın­ca re­zil ola­cak­la­rı­nı an­la­dı­lar ve bu de­fa yar­dım et­me­ye baş­la­dı­lar" şek­lin­de ko­nuş­tu.
Kı­lıç­da­roğ­lu'nun Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday ol­ma­ya ce­sa­ret ede­me­di­ği­ni id­dia eden Ka­ra­dağ, "Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu ka­za­na­bi­le­ce­ği­ne emin ol­say­dı za­ten ken­di­si aday ola­cak­tı ama ka­za­na­ma­ya­cak­la­rı­nı an­la­yın­ca baş­ka­sı­nı hem aday gös­ter­di hem de mu­ha­lif bi­ri­si sin­dir­miş ol­du. Bir in­san ra­ki­bi­ni Cum­hur­baş­ka­nı ya­par mı? Ya­par çün­kü ken­di­le­ri­nin ka­za­na­cak­la­rı­na ken­di­le­ri de inan­mı­yor. Bun­la­rın tek der­di Ak Par­ti'yi TBMM'de yal­nız bı­rak­mak ve ül­ke­de is­tik­ra­rı en­gel­le­mek­tir" şek­lin­de ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.

ALÖ­REN KÖ­YÜN­DE BAY­RAM­LAŞ­TI
Ken­di­si için Alö­ren Kö­yü'nün ay­rı bir ye­ri ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ka­ra­dağ, Alö­ren Kö­yü'nden ar­ka­daş­la­rın AK Par­ti yö­ne­tim­le­rin­de gö­rev yap­tı­ğı­nı ve kö­yün mil­li­yet­çi ve mu­ha­fa­za­kar bir köy ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Alö­ren Kö­yü'nü ken­di kö­yü gi­bi gör­dü­ğü­nü kay­de­den Ka­ra­dağ, muh­ta­rın kö­yü için yap­tı­ğı hiç­bir is­te­ği ge­ri çe­vir­me­di­ği­nin al­tı­nı çiz­di. Alö­ren Kö­yü'nde va­tan­daş­la­rın Ra­ma­zan bay­ra­mı­nı kut­la­yan Ka­ra­dağ, da­ha son­ra köy­den ay­rı­la­rak, El­van­çe­le­bi Kö­yü'ne geç­ti. El­van­çe­le­bi Kö­yü'nde va­tan­daş­la­rın bay­ra­mı­nı kut­la­yan Ka­ra­dağ, muh­tar Ah­met Çe­tin­ka­ya'dan kö­yün so­run­la­rı ve is­tek­le­ri hak­kın­da bil­gi al­dı.

'KAN­Dİ­LE TÜRK BAY­RA­ĞI­NI Dİ­KE­CE­ĞİZ'
Kan­di­le Türk bay­ra­ğı­nın di­ki­le­ce­ği­nin müj­de­si­ni ve­ren Ka­ra­dağ, "Te­rör ör­güt­le­ri ile baş­la­tı­lan ve ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de de­vam eden mü­ca­de­le için, ül­ke­mi­zin is­tik­ra­rı için AK Par­ti'ye oy ver­me­li­si­niz. Oy ver­mek­te yet­mez ge­ce gün­düz ev ev do­la­şa­rak bü­tün ya­kın­la­rı­mız­dan, eş ve dost­la­rı­mız­dan ço­cuk­la­rı­mı­zın ve ken­di­mi­zin ge­le­ce­ği­ni dü­şü­ne­rek oy is­te­me­li­yiz" di­ye ko­nuş­tu. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER