Fikret Yıldırım asaleten atandı

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­lı­ğı ile Dı­şiş­le­ri, Güm­rük ve Ti­ca­ret, Ma­li­ye ve Or­man ve Su İş­le­ri Ba­kan­lık­la­rı­na ait ata­ma ka­rar­la­rı Res­mi Ga­ze­te'de ya­yım­lan­dı.

Fikret Yıldırım asaleten atandı

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­lı­ğı ile Dı­şiş­le­ri, Güm­rük ve Ti­ca­ret, Ma­li­ye ve Or­man ve Su İş­le­ri Ba­kan­lık­la­rı­na ait ata­ma ka­rar­la­rı Res­mi Ga­ze­te'de ya­yım­lan­dı.
Bu­na gö­re, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­lı­ğı­na ait ata­ma ka­ra­rı ile Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı Si­gor­ta De­net­le­me Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğın­da açık bu­lu­nan 6'ncı de­re­ce kad­ro­lu si­gor­ta de­net­le­me uz­man­lık­la­rı­na, Si­gor­ta De­net­le­me Uz­man Yar­dım­cı­la­rı Mer­ve Bü­tün, Mes­rur Öz­ka­ya, Meh­met Fa­tih Boz­kurt, Ser­dar Kut­lu­er ve Mu­ham­met Ka­sım Oy­mak'ın atan­ma­la­rı uy­gun gö­rül­dü.


Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı Si­gor­ta De­net­le­me Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğın­da açık bu­lu­nan 6'ncı de­re­ce kad­ro­lu si­gor­ta de­net­le­me ak­tü­er­lik­le­ri­ne Si­gor­ta De­net­le­me Ak­tü­er Yar­dım­cı­la­rı Bel­gin Kay­han, Ev­rim Ak­su ve Şe­fi­ka Er­türk'ün, 7'nci de­re­ce kad­ro­lu si­gor­ta de­net­le­me ak­tü­er­lik­le­ri­ne de Si­gor­ta De­net­le­me Ak­tü­er Yar­dım­cı­la­rı Bil­ge Şa­hin, Ar­zu Na­rin Er­gun, Fat­ma Be­tül Çe­le­bi ve Ra­ma­zan Güç­lü­oğ­lu'nun ata­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ril­di.
Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na ait ata­ma ka­rar­la­rı ile İki­li Si­ya­si İş­ler Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne Bü­yü­kel­çi Na­mık Gü­ner Er­pul, Çok Ta­raf­lı Si­ya­si İş­ler Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne Bü­yü­kel­çi Kor­kut Gün­gen ve Ter­cü­me Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­na Bü­yü­kel­çi Veh­bi Es­gel Eten­sel atan­dı.


Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın di­ğer ata­ma ka­rar­la­rı ile İs­lam İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı, Eko­no­mik İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı ve Ge­li­şen 8 Ül­ke Teş­ki­la­tı Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­na Tol­ga Ber­mek, Si­ya­set Plan­la­ma Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­na İs­tem Cır­cı­roğ­lu, Irak ile İliş­ki­ler Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­na Ali Rı­za Gü­ney, Ener­ji ve Çok Ta­raf­lı Ulaş­tır­ma Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­na Za­fer Ateş, Do­ğu As­ya Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­na Ha­san Meh­met Se­kiz­kök, Su­ri­ye-Lüb­nan İki­li Si­ya­si İş­ler Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­na Ali Ba­rış Ulu­soy, İki­li Si­ya­si İş­ler Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne Bü­yü­kel­çi Sa­dık Ba­bür Gir­gin, Yurt­dı­şın­da Ya­şa­yan Va­tan­daş­lar ve Em­lak Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­na Ay­şe­gül Kan­daş Ak­soy, Yurt­dı­şı Ta­nı­tım Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­na Ben­gü Yi­ğit­gü­den, Ame­ri­ka Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­na Gül­can Ako­ğuz, Pro­to­kol Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­na Mu­rat Mus­ta­fa Onart, Ba­tı Af­ri­ka Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­na Ni­lü­fer Er­dem Kay­gı­sız, Eko­no­mik İki­li İş­ler Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­na Fat­ma Ömür Ün­say, Bal­kan­lar ve Or­ta Av­ru­pa Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­na Çağ­rı Sa­kar, Gü­ven­lik ve İs­tih­ba­rat Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­na Ay­lin Se­kiz­kök, Kül­tür İş­le­ri Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­na Fat­ma Pi­ha­na Ün­lü, NA­TO ve Av­ru­pa-At­lan­tik Gü­ven­lik ve Sa­vun­ma İş­le­ri Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­na Meh­met Bur­çin Gö­nen­li ve Ba­kan­lık Mü­şa­vir­li­ği­ne Bü­yü­kel­çi Ah­met De­mi­rok'un atan­ma­la­rı uy­gun gö­rül­dü.


Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğın­da açık bu­lu­nan 1'in­ci de­re­ce kad­ro­lu güm­rük ve ti­ca­ret baş­mü­fet­tiş­li­ği­ne Se­fa Ekin, 5'in­ci de­re­ce kad­ro­lu güm­rük ve ti­ca­ret mü­fet­tiş­lik­le­ri­ne de Güm­rük ve Ti­ca­ret Mü­fet­tiş Yar­dım­cı­la­rı Mus­ta­fa Ege­men Ko­nak­lı­oğ­lu, Meh­met Ya­pı­cı, Mü­nir Sa­it Kan­de­mir ve Öz­gür Da­na­cı'nın ata­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ril­di.


Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı An­ka­ra Ti­ca­ret İl Mü­dür­lü­ğü­ne Ya­vuz Ka­ra­er, İz­mir Ti­ca­ret İl Mü­dür­lü­ğü­ne Şa­hin Er­sü, Ço­rum Ti­ca­ret İl Mü­dür­lü­ğü­ne Fik­ret Yıl­dı­rım, Ha­tay Ti­ca­ret İl Mü­dür­lü­ğü­ne Ha­lit İm­rek, Kay­se­ri Ti­ca­ret İl Mü­dür­lü­ğü­ne Ala­at­tin Fı­rat, Kon­ya Ti­ca­ret İl Mü­dür­lü­ğü­ne Haş­met Yıl­maz, Şan­lı­ur­fa Ti­ca­ret İl Mü­dür­lü­ğü­ne Na­zan Se­zer ve Uşak Ti­ca­ret İl Mü­dür­lü­ğü­ne Ab­dul­ha­fiz Boz­dağ atan­dı.


Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ye­ter­lik sı­na­vın­da ba­şa­rı gös­te­ren En­gin Er­do­ğan, Sa­met Du­man, Can­dan Du­man, Çiğ­dem Gü­neş, Re­cep Sa­lih Şen­türk, Ufuk Kay­nar, Tu­gay Ma­nav, Ha­san Ay­zit, Mi­ka­il Ok­yay, Fu­at Kı­lıç, Ab­dul­lah Se­fa Av­cı, Anıl Me­ne­men­ci­oğ­lu, Za­fer Key­va­noğ­lu, Fı­rat De­mir, Mu­ham­met Ka­ya, Ser­dar Can­de­mir, Ra­if Ka­ra­ka­ya, Mu­ham­met Mev­lüt Pe­nek­li, Ev­ren Kal­kan, Sü­ley­man Kı­sak, İs­ma­il Ak­kurt, Or­han Vu­ran, Bi­rol Sa­yan, Ah­met Gün­gör, Hay­dar Gür­soy, Ci­had Ulus, Bay­ram Ma­vi, Zül­kar­neyn Şa­hin, Ömer Şe­ner, Fa­tih Sa­li, Gül­ten Nal­cı ve Ba­ğış­han Yük­sel'in ver­gi mü­fet­tiş­lik­le­ri­ne atan­ma­la­rı uy­gun bu­lun­du.


Or­man ve Su İş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na ait ata­ma ka­rar­la­rı ile An­tal­ya Or­man Böl­ge Mü­dür­lü­ğü­ne Ve­dat Di­ki­ci, Bur­sa Or­man Böl­ge Mü­dür­lü­ğü­ne Yal­çın Akın ve Kon­ya Or­man Böl­ge Mü­dür­lü­ğü­ne Mu­ham­med Ço­lak ge­ti­ril­di.(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER