‘Fransa şuursuzluk ve aymazlık içerisinde’

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Ço­rum İl Baş­ka­nı Meh­met Akif Aras, Fran­sa’nın PKK/PYD/YPG ile Tür­ki­ye ara­sın­da ara­bu­lu­cu­lu­ğa he­ves et­me­si­nin şu­ur­suz­luk ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. 

‘Fransa şuursuzluk ve aymazlık içerisinde’

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Ço­rum İl Baş­ka­nı Meh­met Akif Aras, Fran­sa’nın PKK/PYD/YPG ile Tür­ki­ye ara­sın­da ara­bu­lu­cu­lu­ğa he­ves et­me­si­nin şu­ur­suz­luk ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. 
Yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Ço­rum İl Baş­ka­nı Meh­met Akif Aras, “Ül­ke­miz te­rö­re kar­şı aman­sız bir mü­ca­de­le ver­mek­te­dir. Bu sü­reç­te mil­le­ti­mi­zi de­rin­den sar­san sui­kast­lar ma­ale­sef vu­ku bul­mak­ta­dır. Si­irt’in Eruh il­çe­si kır­sa­lın­da 6 yi­ğit ko­ru­cu­muz şe­hit düş­müş­tür. Bu sal­dı­rı­da 3 ko­ru­cu­mu­zun ya­nın­da 4 Meh­me­di­miz ya­ra­lan­mış­tır. Şe­hit 6 ko­ru­cu­muz­la bir­lik­te 3 gün için­de top­lam 10 kah­ra­ma­nı­mız şe­hit ol­muş­tur. 
Mil­let ola­rak acı­mız bü­yük­tür. Aziz şe­hit­le­ri­mi­ze Ce­nab-ı Al­lah’tan rah­met ey­le­sin, ai­le­le­ri­nin, mil­le­ti­mi­zin, me­sai ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­nın ve he­pi­mi­zin ba­şı­sa­ğol­sun. 
Te­rö­riz­min ci­na­yet­le­ri in­san­lı­ğa vu­rul­muş en şid­det­li dar­be­dir” de­di.

Kü­re­sel vic­dan bek­le­nen tep­ki ve ref­lek­si gös­ter­mez­se te­rö­rün in­san­lı­ğın mi­ra­sı­nı yi­yip tü­ke­te­ce­ği­ni kay­de­den MHP İl Baş­ka­nı Meh­met Akif Aras, “Ka­til­ler ma­sum­la­rın ka­nı­nı dö­küp mil­let­le­rin ta­ri­hi­ne, ege­men­lik ve kül­tü­rel hak­la­rı­na kast edi­yor­lar. ABD ve Av­ru­pa ül­ke­le­ri ta­ra­fın­dan tal­tif gö­rü­yor­lar. Bu kah­re­di­ci çe­liş­ki­yi hiç kim­se izah ve ifa­de ede­me­ye­cek, al­tın­dan da kim­se kal­ka­ma­ya­cak­tır” şek­lin­de kay­det­ti.

Te­rö­rist­le­rin Av­ru­pa baş­kent­le­rin­de ağır­lan­ma­sı­nın, sa­ray­lar­da mi­sa­fir edil­me­si­nin hem ayıp­lı bir dav­ra­nış hem de aşa­ğı­lık iliş­ki ağ­la­rı­nı de­şif­re eden kor­kunç bir re­zil­lik ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Meh­met Akif Aras, “Bu çir­kin­li­ğin ka­bu­lü imkânsız­dır. Fran­sa’nın PKK/PYD/YPG ile Tür­ki­ye ara­sın­da ara­bu­lu­cu­lu­ğa he­ves et­me­si şu­ur­suz­luk­tur. Te­rör ör­güt­le­riy­le ege­men ve meş­ru bir dev­le­ti eşit­le­me­ye cü­ret eden bir ay­maz­lık ve ah­la­ki za­yıf­lık­tır. Böy­le­si bir çar­pık­lı­ğa Türk mil­le­ti­nin göz yu­ma­ca­ğı­nı dü­şün­mek ga­fil­lik­tir. Te­rö­re mih­man­dar­lık ya­pan­lar ye­dik­le­ri her­ze­le­rin, gir­dik­le­ri kı­lık­la­rın, kır­dık­la­rı pot­la­rın ve­ba­li­ne ta­rih ve in­san­lık hu­zu­run­da gün ge­le­cek kat­lan­mak du­ru­mun­da ka­la­cak­lar­dır.  Su­ri­ye’nin ku­ze­yin­de bir asır ön­ce yap­ma­dık­la­rı kö­tü­lük, kur­ma­dık­la­rı tu­zak bı­rak­ma­yan­la­rın tek­rar es­ki­ye dön­me ça­ba­la­rı ta­lih­siz­lik­tir. Bu esef ve en­di­şe ve­ri­ci bir ge­ri­le­me­dir. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti dim­dik ayak­ta­dır. Türk Mil­le­ti te­rö­re ve ül­ke­si­ne kast eden­le­re kar­şı ke­net­len­miş­tir. Al­lah’a şü­kür Tür­ki­ye iha­ne­te, iş­bir­lik­çi­le­re, iç ve dış ni­fak yu­va­la­rı­na hak et­ti­ği der­si ve­re­cek güç­te­dir.  Unu­tul­ma­sın ki, Türk mil­le­ti emel­le­ri ka­ran­lık hiç­bir mah­fil ve mih­ra­ka bo­yun eğ­me­ye­cek­tir” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi) 

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2018, 12:47
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER