‘Güçlü Meclis güçlü hükümet’

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, 24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­nin, ye­ni yö­ne­tim sis­te­mi­ni ha­ya­ta ge­çi­ri­le­ce­ği ilk se­çim ola­ca­ğı­na dik­kat çe­ke­rek, "Ye­ni dö­nem­de mec­lis da­ha iti­bar­lı, hü­kü­met da­ha güç­lü, ba­ğım­sız ve ta­raf­sız, yar­gı da­ha et­kin ola­cak­tır" de­di.

‘Güçlü Meclis güçlü hükümet’

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, 24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­nin, ye­ni yö­ne­tim sis­te­mi­ni ha­ya­ta ge­çi­ri­le­ce­ği ilk se­çim ola­ca­ğı­na dik­kat çe­ke­rek, "Ye­ni dö­nem­de mec­lis da­ha iti­bar­lı, hü­kü­met da­ha güç­lü, ba­ğım­sız ve ta­raf­sız, yar­gı da­ha et­kin ola­cak­tır" de­di.

Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, se­çim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da bu­gün­de Sel So­kak es­na­fı­nı zi­ya­ret et­ti. 

Ya­pı­lan açık­la­ma­yah gö­re, es­na­fın ya­kın il­gi­si ile kar­şı­lan Cey­lan, AK Par­ti hü­kü­me­ti­nin yap­tı­ğı ic­ra­at­lar hak­kın­da es­naf­la­ra bil­gi ve­rir­ken, ye­ni dö­nem­de de ya­pı­la­cak olan pro­je­le­ri bir bir an­lat­tı.

‘15 YIL­DA ÇO­RUM'A 12 MİL­YAR Lİ­RA­LIK YA­TI­RIM YAP­TIK’

2002 yı­lın­dan bu­ya­na Ço­rum'da va­tan­daş­lar ara­sın­da hiç­bir ay­rım yap­ma­dan hiz­met­le­ri­ni sür­dür­dük­le­ri­ni kay­de­den Cey­lan, "15 yıl­da Ço­rum'a 12 mil­yar li­ra­lık ya­tı­rım yap­tık. Bu büt­çe­yi Ço­rum'umu­zun bü­tün böl­ge­le­rin­de eşit ola­rak kul­lan­dık" di­ye ko­nuş­tu. 

AK Par­ti dö­ne­min­de ya­şa­nan de­mok­ra­tik­leş­me ve kal­kın­ma ham­le­siy­le Tür­ki­ye'nin çeh­re­si­nin de­ğiş­ti­ği­ni, bu de­ği­şim­den Ço­rum'un da pa­yı­na dü­şe­ni al­dı­ğı­nı kay­de­den Cey­lan, "AK Par­ti ile mil­le­ti­mi­zin yü­zü gül­dü, öte­ki­leş­tir­me son bul­du. Top­lu­mu­mu­zun her ke­si­mi in­san hak­la­rı ve hür­ri­yet­le­rin­den aza­mi se­vi­ye­de fay­da­lan­ma imkânı ya­ka­la­dı. AK Par­ti ola­rak ku­rul­du­ğu­muz gün­den be­ri Tür­ki­ye'nin he­def­le­ri­nin, bek­len­ti­le­ri­nin, ge­le­cek ha­yal­le­ri­nin ve mil­le­ti­mi­zin bü­yük ide­al­le­ri­nin tem­sil­ci­si ol­duk. Hiç­bir güç oda­ğı­nın aziz mil­le­ti­mi­zin kut­lu yü­rü­yü­şü­ne en­gel ol­ma­sı­na şim­di­ye ka­dar izin ver­me­dik, bun­dan son­ra da as­la ver­me­ye­ce­ğiz." de­di.


24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­nin, ye­ni yö­ne­tim sis­te­mi­ni ha­ya­ta ge­çi­ri­le­ce­ği ilk se­çim ola­ca­ğı­na dik­kat çe­ken Cey­lan, "Va­tan­daş­la­rı­mız bir ta­raf­tan cum­hur­baş­ka­nı­nı, ya­ni hü­kü­me­ti san­dık­ta se­çe­cek, di­ğer ta­raf­tan mil­let­ve­kil­le­ri­ni be­lir­le­ye­cek­tir. Ye­ni dö­nem güç­lü mec­lis ve güç­lü hü­kü­met dö­ne­mi ola­cak­tır. Bu iki te­mel ku­ru­mun ken­di alan­la­rı­na yo­ğun­laş­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra ahenk için­de ça­lış­ma­la­rı mil­li he­def­le­ri­mi­zin ger­çek­leş­me­si­ne hiz­met ede­cek­tir. Bu iki kuv­ve­ti, ba­ğım­sız ve ta­raf­sız yar­gı ta­mam­la­mış ola­cak­tır. Ye­ni dö­nem­de mec­lis da­ha iti­bar­lı, hü­kü­met da­ha güç­lü, ba­ğım­sız ve ta­raf­sız yar­gı da­ha et­kin ola­cak­tır." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)


Bulamayınca not bıraktı

‘Sı­kıl­ma­dık el gi­ril­me­dik gö­nül kal­ma­ya­cak’ slo­ga­nı ile se­çim ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­yan AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan,  zi­ya­ret­le­ri­ne de­vam edi­yor.

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, her gün Ço­rum'un muh­te­lif yer­le­rin­de ça­lış­ma­la­rın­da de­vam eden Cey­lan, es­naf­la­rı bir bir zi­ya­ret ede­rek des­tek is­ti­yor. Cey­lan, zi­ya­ret­ler­de bu­lun­du­ğu es­naf dük­ka­nın­da ol­ma­sa bi­le, "Des­tek­le­ri­ni­zi bek­li­yo­rum" no­tu bı­ra­kı­yor. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER