‘Hedefimiz büyük’

İyi Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Aday Ada­yı Si­nem Sa­rı be­ra­be­rin­de­ki he­yet­le dün ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti.

‘Hedefimiz büyük’

RE­CEP ME­BET

İyi Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Aday Ada­yı Si­nem Sa­rı be­ra­be­rin­de­ki he­yet­le dün ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti.

İyi Par­ti İl Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı İs­ma­il Ok­tay, Şük­ran Fun­da Uğur­lu ve Or­han To­run’un da ka­tıl­dı­ğı zi­ya­ret­te ko­nu­şan Si­nem Sa­rı, “Ge­le­ce­ği­miz için her­şey iyi ola­cak” de­di.

Si­ya­se­te, İyi Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı Me­ral Ak­şe­ner’e olan sem­pa­ti­sin­den do­la­yı adım at­tı­ğı­nı an­la­tan Sa­rı, “Sağ­cı ya da sol­cu de­ğil, tüm gö­rüş­le­ri ay­nı ça­tı al­tın­da bu­luş­tu­ran bir par­ti­yiz” di­ye ko­nuş­tu.
Aday gös­te­ril­sin ya da gös­te­ril­me­sin so­nu­na ka­dar par­ti­si için ça­lı­şa­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Sa­rı, he­def­le­ri­nin bü­yük ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­di.

 

Sİ­NEM SA­RI KİM­DİR?
Ma­den Mü­hen­di­si Si­nem Sa­rı, 1983 yı­lın­da doğ­du. 2008 yı­lın­da OD­TÜ Ma­den Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü’nden me­zun ol­du. 7 yıl bo­yun­ca ba­zı özel ban­ka­lar­da yö­ne­ti­ci ola­rak gö­rev yap­tı.
Ha­len Ço­rum’da özel bir ma­den şir­ke­tin­de yö­ne­ti­ci­lik ya­pan Sa­rı, ev­li ve bir ço­cuk an­ne­si.

Elek­trik-Elek­tro­nik Mü­hen­di­si Mus­ta­fa Er­man Sa­rı ile ev­li olan Si­nem Sa­rı, Tür­ki­ye’de iş­le­til­me­yi bek­le­yen ma­den­le­rin ak­tif ha­le ge­ti­ril­me­si hu­su­sun­da ha­zır­la­dı­ğı pro­je­nin ya­nı sı­ra ka­dın ve ço­cuk­la­ra yö­ne­lik şid­det ve is­tis­ma­rın ön­len­me­si hu­su­sun­da ba­zı ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­yor.

YORUM EKLE
YORUMLAR
fikri
fikri - 4 yıl Önce

sizin tekbir amaciniz var oda turkiyenin gelismesinin onunde ayak bagi olmak.

hasan
hasan - 4 yıl Önce

haklısın fikri

fikri
fikri - 4 yıl Önce

hedeflerinizden biri bas ortusunu derhal resmi yerlerden kaldirmak acikca soyluyemiyosunuz ben soluyorum ulkeyi karisikliga suruklmek.

SIRADAKİ HABER