‘Herkesin okuması gerekmiyor’

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya, top­lu­mun çöp­çü­ye de, mo­tor us­ta­sı­na da, ka­lo­ri­fer­ci­ye de ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Her­ke­sin oku­ma­sı ge­rek­mi­yor

‘Herkesin okuması gerekmiyor’

M.BU­RAK YAL­ÇIN
“3+1 İş­ye­ri Uy­gu­la­ma­sı Eği­tim Mo­de­li” ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da ko­nuş­ma ya­pan AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya, top­lu­mun çöp­çü­ye de, mo­tor us­ta­sı­na da, ka­lo­ri­fer­ci­ye de ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Her­ke­sin oku­ma­sı ge­rek­mi­yor” de­di.
AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya, pro­je­de eme­ği ge­çen­le­re tek tek te­şek­kür et­ti. Zor ve zah­met­li bir işe gi­ril­di­ği­nin de al­tı­nı çi­zen Mil­let­ve­ki­li Ka­ya, ko­nuş­ma­sın­da şu ifa­de­le­re yer ver­di: “8 bin öğ­ren­ci­ye iş bul­mak, bun­la­rı ta­kip et­mek ve bun­lar­dan ve­rim al­mak zor bir iş. İn­şal­lah hep be­ra­ber bu­nu ba­şa­ra­ca­ğız. Ço­rum, sa­na­yi ve üre­tim Ko­bi­le­ri baş­ken­ti. Bu kar­deş­le­ri­miz ara ela­man ih­ti­ya­cı­mı­zı kar­şı­la­ya­cak­lar in­şal­lah. Ye­ni ne­si­li an­la­ma­mız ge­re­ki­yor. İş için ge­len­ler iş is­te­me ar­zu­sun­da bi­le de­ğil­ler. On­la­rın ye­ri­ne an­ne­le­ri ko­nu­şu­yor. Biz top­lum ola­rak şu al­gı­yı yık­ma­lı­yız. Bu top­lu­mun çöp­çü­ye de, mo­tor us­ta­sı­na da, ka­lo­ri­fer­ci­ye de ih­ti­ya­cı var. Bun­lar­da say­gın mes­lek­ler. Her­ke­sin oku­ma­sı ge­rek­mi­yor” 

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 15:44
YORUM EKLE
YORUMLAR
Bedii ONAN
Bedii ONAN - 4 yıl Önce

Üstat,dünyada çöpçülük bile değişti,artık çöp katma değer oluşturan bir ürün haline geldi.Geri dönüştürülüyor,para kazandırıyor.Mutlaka herkes yüksek tahsil görecek diye bir mecburiyet yok.Ancak herkesin hayatını kazanabilmesi için,meslek sahibi olabilmesi ve üretime katılması için eğitim alması gerekir.Eğitim üretim içindir.
Yayınlanan görüntülere bakılırsa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra,siyasiler ve yüksek okul öğretim elemanlarından başka kimse katılmamış,salon boş,özellikle sanayici ve imalatçı (işveren) yok.

SIRADAKİ HABER