İlk iade-i ziyaret TÜGVA’ya

AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, İl Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı, Ha­san Al­gül, Sa­lih Os­man Fın­dık, İl Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Mu­ham­med Fa­tih Te­mur ve genç­lik kol­la­rı üye­le­ri ile bir­lik­te TÜG­VA Ço­rum Şu­be­si Baş­ka­nı Ke­rep Öl­çer ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti.

İlk iade-i ziyaret TÜGVA’ya

AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, İl Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı, Ha­san Al­gül, Sa­lih Os­man Fın­dık, İl Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Mu­ham­med Fa­tih Te­mur ve genç­lik kol­la­rı üye­le­ri ile bir­lik­te TÜG­VA Ço­rum Şu­be­si Baş­ka­nı Ke­rep Öl­çer ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti.
Par­ti­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Ka­ra­dağ, 28 Ocak’ta ger­çek­leş­ti­ri­len il kon­gre­si­ne ka­tı­lım­la­rı ve  aka­bin­de il baş­kan­lı­ğı­na yap­tık­la­rı zi­ya­re­te te­şek­kür ede­rek, ia­de-i zi­ya­ret­le­ri­ni ilk kez TÜG­VA ile baş­lat­tık­la­rı­nı söy­le­di.

 

SE­ÇİL­ME YA­ŞI 25’TEN 18’E İN­Dİ
Yo­ğun ve hum­ma­lı teş­ki­lat ça­lış­ma­la­rı ne­de­niy­le ilk zi­ya­ret­le­ri­ni genç­le­re yap­mak­tan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren Ka­ra­dağ, genç­le­rin ge­le­ce­ğin te­mi­na­tı ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Li­de­ri­miz Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın 16 Ni­san 2017 halk oy­la­ma­sın­da siz de­ğer­li genç­le­ri­mi­ze ver­di­ği de­ğe­ri bi­li­yor­su­nuz. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi­ni dü­zen­le­yen Ana­ya­sa De­ği­şik­li­ği ka­nun mad­de­le­rin­den bi­ri de, mil­let­ve­ki­li se­çil­me ya­şı­nın 25'ten 18'e in­di­ril­me­si, 16 Ni­san’da­ki re­fe­ran­dum­da san­dı­ğa git­ti­ği­miz­de mil­let­ve­ki­li se­çil­me ya­şı­nın 18’e çe­kil­me­si­ni de oy­la­mış ol­duk. 18-25 ara­sın­da yak­la­şık 9 mil­yon gen­ci­miz ken­di­si­ni tem­sil et­me hak­kı bul­du. Me­se­le oy kul­lan­ma hak­kı­na sa­hip tüm seç­men­ler ara­sın­da çok önem­li bir seç­men kit­le­si­nin tem­sil me­se­le­si­dir. Mec­lis’in yüz­de 11’ini seç­me hak­kı­na sa­hip genç­le­rin se­çil­me hak­kı­na sa­hip ol­ma­sın­dan söz edi­yo­ruz.

 

EN BÜ­YÜK GÜÇ GENÇ­LER
Dün­ya­da­ki en bü­yük gü­cü genç nü­fu­su olan Tür­ki­ye’den bah­se­di­yo­ruz.
Dün­ya­da de­ği­şi­mi ya­ka­la­ya­cak genç be­yin­ler, kü­re­sel ak­tör ola­bil­me yo­lun­da iler­le­ye­cek genç li­der­ler ye­tiş­ti­re­bi­lir­sek an­cak o za­man ge­le­ce­ği­mi­zi ga­ran­ti al­tı­na ala­bi­li­riz. Ge­le­ce­ği­mi­zi an­cak genç­le­ri­mi­zin üze­ri­ne so­rum­lu­luk yük­le­ye­bi­lir­sek in­şa ede­bi­li­riz. Ge­le­ce­ği siz de­ğer­li genç­ler­le bir­lik­te in­şa ede­ce­ğiz, siz­ler geç­mi­şi­ni bi­len geç­miş­ten ders çı­kar­tan ge­le­ce­ği sım­sı­kı dört el­le sa­rı­lan bir ne­sil­si­niz.
15 Tem­muz’da ya­şa­nan ha­in sal­dı­rı­da li­de­ri­mi­zin bir sö­zü ile so­kak­la­ra çı­kıp va­ta­nı­mı­zı, bay­ra­ğı­mı­zı, dev­le­ti­mi­zi, mil­le­ti­mi­zi ve eza­nı­mı­zı ko­ru­mak için ca­nı­nı­zı or­ta­ya koy­du­nuz. İş­te bu ec­da­dı­nın mi­ra­sı­na sa­hip çık­ma­yı bi­len bir genç­lik ol­du­ğu­nu­zun en gü­zel gös­ter­ge­si­dir.
Biz­ler her za­man ili­mi­ze, ül­ke­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze ve va­ta­nı­mı­za kat­kı su­nan si­vil top­lum ku­ru­lu­şun ya­nın­da yer al­dık ve ala­ma­ya da de­vam ede­ce­ğiz. Siz­le­re bir kez da­ha te­şek­kür edi­yo­rum.”

 

Sİ­YA­SET VE STK OR­TAK ÇÖ­ZÜM ÜRET­ME­Lİ
Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren TÜG­VA Ço­rum Şu­be­si Baş­ka­nı Ke­rep Öl­çer de,  “Ön­ce­lik­le AK Par­ti İl Baş­kan­lı­ğı ola­rak na­zik zi­ya­re­ti­niz ve STK zi­ya­ret­le­ri­ne TÜG­VA’dan baş­la­dı­ğı­nız için te­şek­kür edi­yo­rum. Ül­ke ola­rak ge­le­ce­ği­mi­zi in­şa et­me ha­zır­lı­ğın­da ol­du­ğu­muz bu­gün­ler­de si­vil top­lum ve si­ya­se­tin bir ara­da ol­ma­sı da­ha hız­lı ve çö­zü­me odak­lı ka­rar­lar alın­ma­sın­da et­ki­li ola­cak­tır. İli­miz, ül­ke­miz ve genç­le­ri­miz için ne­ler ya­pa­bi­li­riz, 2023 ve 2053 ül­ke viz­yo­nu­na bir­lik­te na­sıl kat­kı su­na­bi­li­riz, bun­la­rı gö­nül ra­hat­lı­ğıy­la pay­la­şıp is­ti­şa­re ede­bi­le­ce­ği­miz bir or­ta­ma ka­vuş­tuk çok şü­kür. Genç­ler ge­le­cek­le­ri­ni ken­di­le­ri in­şa et­mek is­ti­yor. De­ğer­li il baş­ka­nı­mın da bu ko­nu­da has­sas ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum. Genç­ler için en gü­zel ve makûl ola­nı el bir­li­ğiy­le su­na­ca­ğı­mız­dan şüp­he­miz yok­tur.” di­ye ko­nuş­tu.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2018, 12:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER