İskilip yolu, Ceylan’ın takibinde

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, İs­ki­lip-Ço­rum yo­lu­nu ta­ki­bi­ne al­dı. 

İskilip yolu, Ceylan’ın takibinde

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, İs­ki­lip-Ço­rum yo­lu­nu ta­ki­bi­ne al­dı. 

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, İs­ki­lip Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dün ger­çek­leş­ti­ri­len if­tar prog­ra­mı­ma ka­tı­lan Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, if­tar ön­ce­si il­çe­de ya­pı­lan ya­tı­rım­la­rı da ya­kın­dan in­ce­le­di.  

Va­li Nec­med­din Kı­lıç'ın da eş­lik et­ti­ği in­ce­le­me­ler­de Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, ya­şa­nan ak­sak­lık­lar ne­de­niy­le so­nuç alı­na­ma­yan an­cak ye­ni­den in­şa­sı­na baş­la­nan 55 ki­lo­met­re­lik İs­ki­lip-Ço­rum Yo­lu şan­ti­ye­si­ni de zi­ya­ret et­ti. Yol ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da mü­hen­dis­ler­den bil­gi­ler alan Cey­lan,  ye­ni dö­nem­de İs­ki­lip-Ço­rum Ka­ra­yo­lu'nun ta­mam­lan­ma­sı için ge­rek­li ça­lış­ma­nın ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.(Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
İskilip
İskilip - 4 yıl Önce

Seçilenler seçimden seçime İHTİYAÇLARI YAPILMAYAN İHTİYAÇLARI GÖZÜNE GETİRİYOR KAÇ YILDIR İHALE EDİLİYOR SONRA MÜTEAHHİT BIRAKIYOR.
OLMUYOR SENE 2018 TEM ŞERİTLİ REİSİN HIZINA YETİŞMİYORSUNUZ SEÇİLENLER
İSKİLİP TOSYA ARASI LÜTFEN DUBLE YOL YAPIMINI DÜŞÜNÜN YAPINIZ KIYTIRIK YERLERE NELER NELER YAPILIYOR İSKİLİP e YATIRIM YAPINIZ

SIRADAKİ HABER