‘Kandil’e Türk Bayrağını dikmek artık mecburiyet’

MHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nin Kan­dil’e yö­ne­lik ope­ras­yo­nu­na tam des­tek ve­rir­ken, Kan­dil’e Türk bay­ra­ğı­nı dik­me­nin ar­tık mec­bu­ri­yet ol­du­ğu­nu söy­le­di.

‘Kandil’e Türk Bayrağını dikmek artık mecburiyet’

MHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nin Kan­dil’e yö­ne­lik ope­ras­yo­nu­na tam des­tek ve­rir­ken, Kan­dil’e Türk bay­ra­ğı­nı dik­me­nin ar­tık mec­bu­ri­yet ol­du­ğu­nu söy­le­di.
24 Ha­zi­ran se­çim­le­riy­le il­gi­li ola­rak ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız ola­rak sür­dü­ren Aras, Gü­la­bi­bey Ma­hal­le­si ve Mi­mar Si­nan Ma­hal­le­si’nde es­naf zi­ya­ret­le­rin­de bu­lun­du.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, va­tan­daş­lar­la da gö­rü­şe­rek des­tek is­te­yen Aras, ül­ke gün­de­min­de yer alan ko­nu­lar hak­kın­da da fi­kir­le­ri­ni di­le ge­tir­di.

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nin Kan­dil’e yö­ne­lik ope­ras­yo­nu­nu des­tek­le­dik­le­ri­ni an­la­tan Aras, “Biz Türk mil­le­ti ola­rak is­tik­rar di­yo­ruz. Güç­lü ge­le­cek di­yo­ruz. Ça­ğın stan­dart­la­rı­nın üze­rin­de biz Tür­ki­ye is­ti­yo­ruz. 2023’ün li­der ül­ke­si Tür­ki­ye ol­sun inan­cıy­la yü­rü­yo­ruz. Söz­de mil­let it­ti­fa­kın­da top­la­nan par­ti­ler he­ze­yan için­de­dir. Bun­lar; ka­pa­tı­lan, ge­le­ce­ği ka­rar­tı­lan, mil­li de­ğer­le­ri da­ğı­tı­lıp sav­ru­lan Tür­ki­ye ha­ya­liy­le ya­şı­yor­lar. Biz; sı­nır gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mış, te­rör teh­di­di­ni ber­ta­raf et­miş, top­lum­sal hu­zur ve re­fa­hı sağ­la­mış be­ka için­de bir Tür­ki­ye’ye doğ­ru yü­rü­ye­lim di­yo­ruz. Bun­lar; El-Bab’da ne işi­niz var, Af­rin’e gir­me­yin, Men­biç’e ya­naş­ma­yın, Kan­dil’e do­kun­ma­yın di­yor­lar. Biz; şe­hi­din şü­he­da­nın hak­kı var, on­la­rın ka­nı­na gi­ren­ler­den so­ra­cak bir he­sa­bı­mız var di­yo­ruz” de­di.


‘CUM­HUR İT­Tİ­FA­KI TÜR­Kİ­YE’NİN TE­Mİ­NA­TI’
Zil­le­te bu­la­şan­la­rın Edir­ne Ka­pa­lı Ce­za­evi’ni ta­vaf edip, öz­gür­lük ve tah­li­ye nu­tuk­la­rı atı­ğı­nı be­lir­ten MHP Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Aras, “Aziz mil­le­ti­miz bu kir­li fa­il ve he­sap­la­rı gö­rü­yor. Ül­ke­si­nin içi­ne dü­şü­rül­mek is­ten­di­ği ka­ran­lık he­sap­la­rı fark edi­yor. İş­te bu yüz­den dev­le­ti­ne sa­hip çı­kı­yor, mil­li be­ka di­yor, Cum­hur İt­ti­fa­kın­da ka­rar kı­lı­yor. Çün­kü Türk mil­le­ti bi­li­yor ki, Cum­hur İt­ti­fa­kı Tür­ki­ye’nin te­mi­na­tı­dır.” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. Te­rö­rist­le­rin kö­kü ku­ru­tu­lun­ca­ya ka­dar te­rör­le mü­ca­de­le­nin de­vam ede­ce­ği­ne vur­gu ya­pan Aras, “Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si de her da­im dev­le­ti­nin ve mil­le­ti­nin ya­nın­da­dır, des­tek­çi­si­dir. Kan­dil’e doğ­ru se­fe­re çı­kan Meh­met­le­ri­mi­zin Al­lah yar ve yar­dım­cı­sı ol­sun. Rab­bim on­la­rı be­ka ve va­tan mü­da­fa­ası için çık­tık­la­rı yol­da mu­zaf­fer ey­le­sin. Bir ge­ce an­sı­zın Kan­dil’de gö­rü­ne­rek, kan­lı ve vah­şet te­pe­si­ne Türk bay­ra­ğı­nı dik­mek ar­tık mec­bu­ri­yet­tir, şe­ref ve va­tan gö­re­vi­dir. Kah­ra­man­la­rı­mı­zın di­ren­ci­ni kır­mak, mo­ra­li­ni boz­mak için sı­ra­ya gi­ren­ler de ba­şa­ra­ma­ya­cak­lar, amaç­la­rı­na ula­şa­ma­ya­cak­lar­dır. Ne Kan­dil ta­nı­rız. Ne Sin­car’a göz yu­ma­rız. Ne Mah­mur ne de Men­biç’e ta­ham­mül ede­riz. Va­ta­nı­mı­za göz di­ken kim var­sa he­sap ve plan­la­rın­da bo­ğa­rız” ifa­de­le­ri­ni di­le ge­tir­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2018, 10:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER