Kavuncu’ya İskilip’te sıcak karşılama

AK Par­ti Ço­rum 3.sı­ra mil­let­ve­ki­li ada­yı Erol Ka­vun­cu, İs­ki­lip’te­ki es­naf zi­ya­ret­le­ri­ne dua­lar­la baş­la­dı.

Kavuncu’ya İskilip’te sıcak karşılama

AK Par­ti Ço­rum 3.sı­ra mil­let­ve­ki­li ada­yı Erol Ka­vun­cu, İs­ki­lip’te­ki es­naf zi­ya­ret­le­ri­ne dua­lar­la baş­la­dı.
AK Par­ti Mil­let­ve­kil­le­ri­nin bu­gün İs­ki­lip’te­ki aday ta­nı­tı­mı için ge­len Erol Ka­vun­cu sa­na­yi kav­şa­ğın­da­ki sı­cak kar­şı­la­ma­nın ar­dın­dan dua­lar­la es­naf tu­ru­na baş­la­dı. İlk ola­rak Ço­rum Cad­de­si­ni tur­la­yan Erol Ka­vun­cu hal­kın sı­cak yak­la­şı­mıy­la kar­şı­laş­tı.

İs­ki­lip­li ola­rak İs­ki­lip’e hiz­met et­me­ye söz ve­ren Ka­vun­cu; “ Ben bir İs­ki­lip­li ola­rak İs­ki­lip’e hiz­met et­me­ye söz ve­ri­yo­rum. So­run­la­rı­mı­zı tek tek ma­sa­ya ya­tı­rıp çö­ze­ce­ğiz.” de­di.
Hal­kı ge­zer­ken İs­ki­lip’te eği­tim ver­di­ği sü­re­de okut­tu­ğu öğ­ren­ci­ler­le kar­şı­la­şan Ka­vun­cu on­lar­dan da­ha da faz­la ça­lış­ma sö­zü al­dı. Ka­vun­cu es­naf tu­ru­nun ar­dın­dan bu­gün İs­ki­lip Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen if­tar prog­ra­mı­na ka­tıl­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER