Kaya, maden işçileriyle buluştu

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Oğuz­han Ka­ya, Do­dur­ga il­çe­sin­de­ki kö­mür ma­de­nin­de ça­lı­şan iş­çi­ler­le bir ara­ya gel­di.

Kaya, maden  işçileriyle buluştu

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Oğuz­han Ka­ya, Do­dur­ga il­çe­sin­de­ki kö­mür ma­de­nin­de ça­lı­şan iş­çi­ler­le bir ara­ya gel­di.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, yer al­tın­da ça­lı­şan ma­den iş­çi­le­ri ile soh­bet eden Ka­ya, 24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri için des­tek is­te­di.
Do­dur­ga'da­ki kö­mür ma­de­ni­nin böl­ge hal­kı­na bü­yük is­tih­dam sağ­la­dı­ğı­nı kay­de­den Ka­ya, ye­ni re­zerv­le­rin açıl­ma­sı ile is­tih­dam im­ka­nı­nın ar­tı­rı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

‘TE­LE­FO­NUM 24 SA­AT AÇIK’
Ma­den­de ça­lı­şan­la­rın ta­lep­le­ri­ni din­le­yen Ka­ya, mil­let­ve­ki­li se­çil­di­ğin­de te­le­fo­nu­nun 24 sa­at açık ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, "Da­ha ön­ce bu ma­den­de yer al­tı­na in­dim. İş­çi­le­ri­mi­zin bü­yük emek­le ça­lış­tı­ğı­nı bi­li­yo­rum. Siz­le­rin bir sı­kın­tı­sı, der­di olur­sa bi­zim sı­kın­tı­mız, der­di­miz­dir. Te­le­fo­num siz­ler için 24 sa­at açık ola­cak. İs­te­di­ği­niz za­man, ge­ce gün­düz de­me­den ba­na ula­şa­bi­lir­si­niz. Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ola­rak se­çi­li­yo­ruz an­cak bu­ra­sı be­nim se­çim böl­gem. Os­man­cık, Do­dur­ga, Kar­gı, La­çin, Oğuz­lar il­çe­le­ri­miz bi­zim se­çim böl­ge­miz. Biz bu böl­ge­nin kal­kın­ma­sı için, siz­le­rin re­fa­hı için ça­lı­şa­ca­ğız" de­di.
Ka­ya, il­çe­de fa­ali­yet gös­te­ren bir teks­til fab­ri­ka­sı­nı da zi­ya­ret et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER