‘Mayamız, barış ve kardeşlik’

CHP Ço­rum İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, 1 Ey­lül Dün­ya Ba­rış Gü­nü ne­de­niy­le yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ana­do­lu top­rak­la­rı yüz­yıl­lar bo­yun­ca her da­im kar­deş­li­ğin, ba­rı­şın me­de­ni­ye­ti ol­muş­tur.” de­di. 

‘Mayamız, barış ve kardeşlik’

1 Ey­lül'ler sa­va­şın bü­tün çir­kin­lik­le­ri­ni, in­san­lı­ğa na­sıl düş­man bir an­la­yı­şın ürü­nü ol­du­ğu­nu, özel­lik­le ba­rı­şın ge­le­ce­ği­mi­zin in­şa edil­me­si­nin tek yo­lu ol­du­ğu­nu gös­ter­me­si ba­kı­mın­dan önem­li­dir.” di­yen Tü­fek­çi, “Ba­rış Gü­nü di­ye kut­la­dı­ğı­mız bu­gün, bü­yük acı­lar­dan çı­ka­rı­lan ders­ler so­nu­cun­da ta­ri­he geç­miş­tir. Bu yüz­den mil­yon­lar­ca in­sa­nın ha­ya­tı­na mal olan 2. Dün­ya Sa­va­şı'nın baş­la­dı­ğı ta­rih, bir da­ha ay­nı acı­lar ya­şan­ma­sın di­ye ‘1 Ey­lül Dün­ya Ba­rış Gü­nü’ ola­rak anıl­mak­ta­dır.
Bu­gün ül­ke­miz ne ya­zık ki zor gün­ler­den geç­mek­te­dir. Bu zor gün­le­ri aş­ma­nın anah­ta­rı, ba­rı­şın te­mi­na­tı Cum­hu­ri­ye­ti­mi­ze sa­hip çık­mak­tır.


Ba­rış ve kar­deş­lik bi­zim ma­ya­mız­dır, biz­le­ri bir ara­da tu­tan harç­tır. Biz­ler, Pir Sul­tan'dan Ha­cı Bek­taş Ve­li'ye, Yu­nus Em­re'den Mev­la­na'ya akıp ge­len kar­deş­lik fel­se­fe­si­ni ya­şa­mın­da reh­ber edin­miş bir an­la­yış­tan ge­li­yo­ruz. Biz­ler ba­rış, kar­deş­lik ve hoş­gö­rü fel­se­fe­le­ri­nin sa­vu­nu­cu­la­rı­yız.

Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ün or­ta­ya koy­du­ğu 'Yurt­ta Sulh, Ci­han­da Sulh' il­ke­si­ni her za­man ve her yer­de sa­vun­ma­ya de­vam ede­ce­ği­mi­zi be­lir­te­rek, bü­tün in­san­lı­ğın Dün­ya Ba­rış Gü­nü'nü kut­lu­yo­rum.”     (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER