Milletvekili Kaya’dan gazi Ramazan Coşkun’a ziyaret

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya Hak­ka­ri Yük­se­ko­va’da ya­ra­la­nan özel ha­re­kat po­li­si ga­zi Ra­ma­zan Coş­kun’a geç­miş ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. 

Milletvekili Kaya’dan gazi Ramazan Coşkun’a ziyaret

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li İçiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Üye­si Oğuz­han Ka­ya Hak­ka­ri Yük­se­ko­va’da ya­ra­la­nan özel ha­re­kat po­li­si ga­zi Ra­ma­zan Coş­kun’a geç­miş ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. 

 Ay­nı pat­la­ma­da ha­ya­tı­nı kay­be­den şe­hi­di­mi­ze de Al­lah’tan rah­met di­le­yen AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya, ya­ra­lı­la­ra da acil şi­fa­lar di­le­di. Ga­zi Coş­kun’un ba­ba­an­ne­si ile de bir sü­re soh­bet eden Ka­ya va­ta­na mil­le­te ha­yır­lı kah­ra­man bir ev­lat ye­tiş­tir­di­ği için te­şek­kür ede­rek, “Böy­le va­tan ev­lat­la­rı ol­du­ğu sü­re­ce kim­se­nin Tür­ki­ye’yi böl­me­ye gü­cü yet­mez” de­di. 

 Ga­zi özel ha­re­kat­çı­ya te­le­fon nu­ma­ra­sı­nı ve­ren Ka­ya, Coş­kun’a ge­ce gün­düz de­me­den her tür­lü so­ru­nun­da ara­ya­bi­le­ce­ği­ni ve dev­let ola­rak ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. 

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2018, 12:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER