Soluğu Çorum’da aldı

Mil­let­ve­ki­li, Cey­lan, TBMM'nin ta­til edil­me­siy­le so­lu­ğu Ço­rum'da al­dı.

Soluğu Çorum’da aldı

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li, Grup Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si, Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan, TBMM'nin ta­til edil­me­siy­le so­lu­ğu Ço­rum'da al­dı.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si'nin 1 Ekim'e ka­dar ta­til edil­me­si­nin ar­dın­dan Ço­rum'da bu­lu­nan AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan es­naf zi­ya­ret­le­ri­ne de­vam et­ti. Par­ti­li­le­rin bde eş­lik et­ti­ği zi­ya­ret­ler­de es­na­fa hal ha­tır so­ra­rak, ha­yır­lı iş­ler di­le­yen Cey­lan, 24 Ha­zi­ran'da ken­di­le­ri­ne des­tek olan es­naf­la­ra da te­şek­kür et­ti. 
Ba­zı es­naf­lar ise se­çim dö­ne­min­de oy için ge­len Mil­let­ve­ki­li Cey­lan'ın ken­di­si­ni unut­ma­ya­rak tek­rar zi­ya­re­ti­ne gel­di­ğin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
MstKrdğ
MstKrdğ - 4 yıl Önce

Seçimde sırf oy için kapı kapı gezdi vekil oldu yalan oldu diyenlere Kapak olsun

Hüseyin
Hüseyin - 4 yıl Önce

Helal olsun sayın vekilimize çorumda oturuyor çoruma sahip çıkıyor Rabbim nefesine kuvvet versin inşAllah çorumun eksiklerini giderir ve çorum çok geri kaldı, çorum ikinci adnan türkoğlusu

SIRADAKİ HABER