‘Tazelenme fırsatı’

CHP Ço­rum İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, Mev­lid Kan­di­li’ni kut­la­dı. 

‘Tazelenme fırsatı’

CHP Ço­rum İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, Mev­lid Kan­di­li’ni kut­la­dı. 
Tü­fek­çi, me­sa­jın­da şun­la­rı kay­det­ti: “Bu ge­ce ay­nı za­man­da Re­bi­ülev­vel ayı­nın on ikin­ci ge­ce­si­dir. Dün­ya­nın her ke­si­min­den Müs­lü­man­lar, her se­ne bu ge­ce­yi Mev­lid Kan­di­li ola­rak kut­la­mak­ta­dır.


Mev­lid Kan­di­li in­sa­nı in­san ya­pan bü­tün gü­zel­lik­le­rin top­lan­dı­ğı rah­met el­çi­si Hz. Pey­gam­be­rin (sav)'in do­ğu­mu­nu kut­la­dı­ğı­mız, onun bi­rey­sel ve top­lum­sal ha­ya­tı­mı­zı ay­dın­la­tan in­san­lık ve mer­ha­me­ti­ni, in­saf ve ada­le­ti­ni, sa­bır ve me­ta­ne­ti­ni, ke­rem ve cö­mert­li­ği­ni, in­san­lı­ğa sun­du­ğu de­ğer­le­ri an­la­yıp ha­ya­tı­mı­zı onun yü­ce ahlâkıy­la gü­zel­leş­ti­re­ce­ği­miz bir ta­ze­len­me haf­ta­sı­dır. 


Bu ve­si­ley­le, tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın ve İs­lam âle­mi­nin Mü­ba­rek Mev­lit Kan­di­li­ni en iç­ten duy­gu­la­rım­la kut­la­rım.” 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER