TOKİ Çorum’da 5 bin 400 konut yaptı

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, Ço­rum'da da TO­Kİ ka­na­lıy­la 5 bin 400'e ya­kın ko­nut uy­gu­la­ma­sı­nı ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni söy­le­di. 

TOKİ Çorum’da  5 bin 400 konut yaptı

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, Ço­rum'da da TO­Kİ ka­na­lıy­la 5 bin 400'e ya­kın ko­nut uy­gu­la­ma­sı­nı ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni söy­le­di. 

Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Ak­kent Ma­hal­le­si'nde ve­ri­len if­tar ye­me­ği­ne ka­tıl­dı. İf­tar ön­ce­si Cey­lan, ma­hal­le hal­kıy­la bir ara­ya ge­le­rek so­run­la­rı­nı ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di. 

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Cey­lan da­ha son­ra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve SKM Baş­ka­nı Eyüp Ars­lan ve par­ti­li­ler ile Ak­kent Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ne­cip Gü­ler'i zi­ya­ret et­ti.

Zi­ya­ret­te ko­nu­şan Cey­lan, hü­kü­met ola­rak, dar ge­lir­li va­tan­daş­la­rı cü­zi mik­tar­lar ile ev sa­hi­bi yap­tık­la­rı­nı ve yap­ma­ya da de­vam et­tik­le­ri­ni ifa­de ede­rek, Ço­rum'da da TO­Kİ ka­na­lıy­la 5 bin 400'e ya­kın ko­nut uy­gu­la­ma­sı baş­lat­tık­la­rı­nı ve bu ko­nut­la­rın ço­ğu­nu ta­mam­la­yıp sa­hip­le­ri­ne tes­lim et­tik­le­ri­ni söy­le­di. 

Muh­tar Gü­ler ise zi­ya­ret­ten do­la­yı duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, Mil­let­ve­ki­li Cey­lan'a gös­ter­miş ol­du­ğu ya­kın­dan il­gi­den do­la­yı te­şek­kür et­ti. 
Zi­ya­re­tin ar­dın­dan Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, Ak­kent Ma­hal­le­si'nde va­tan­daş­lar ile if­tar sof­ra­sın­da bir ara­ya gel­di. 

GÜL İLE ES­NAF Zİ­YA­RE­Tİ
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ile bir­lik­te se­çim ça­lış­ma­la­rı­na ak­şam da de­vam eden Cey­lan, es­naf­la­rı kal­dı­ğı yer­den zi­ya­ret ede­rek, 24 Ha­zi­ran için des­tek is­te­di.  

24 Ha­zi­ran'ın Tür­ki­ye'nin ge­le­ce­ği için önem­li bir gün ol­du­ğu­nu kay­de­den Cey­lan, "Her se­çim önem­li ama bu se­çim çok da­ha önem­li. Çün­kü bu se­çim­de şer odak­la­rı bir ara­ya gel­di­ler. O yüz­den bu se­çim içe­ri­de ve dı­şa­rı­da Tür­ki­ye'nin bü­yü­me­si­ni, ge­liş­me­si­ni ve böl­ge­de söz sa­hi­bi ol­ma­sı­nı haz­me­de­me­yen­le­re en bü­yük der­sin ve­ri­le­ce­ği bir se­çim­dir." de­di. 

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2018, 13:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER