Tüfekçi’den 95. yıl mesajı

CHP Ço­rum İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, CHP’nin 95. ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le me­saj ya­yın­la­dı.

Tüfekçi’den 95. yıl mesajı

CHP Ço­rum İl Baş­ka­nı Ha­san Eray Tü­fek­çi, CHP’nin 95. ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le ya­yın­la­dı­ğı me­saj­da, “Bü­yük Ön­der Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün ku­ru­cu ge­nel baş­ka­nı ol­ma­sı onu­ru­nu ta­şı­yan tek par­ti Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si­dir” de­di.
9 Ey­lül 1923 ta­ri­hin­de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nin si­ya­si fa­ali­yet­le­ri­ne res­mi ola­rak baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan 29 Ekim 1923 ta­ri­hin­de Cum­hu­ri­yet’in ilan edil­di­ği­ni be­lir­ten CHP İl Baş­ka­nı Tü­fek­çi, “Cum­hu­ri­ye­tin çi­men­to­su olan bir par­ti ol­du­ğu­mu­zu her za­man di­le ge­tir­mek­ten ve bu par­ti­nin, Cum­hu­ri­ye­tin ne­fer­le­ri ol­mak­tan gu­rur du­yu­yo­ruz. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin te­mel taş­la­rı Cum­hu­ri­yet­çi­lik, Mil­li­yet­çi­lik, Halk­çı­lık, La­ik­lik, İn­kı­lap­çı­lık, Dev­let­çi­lik il­ke­le­ri­ni sim­ge­le­yen al­tı oku par­ti bay­ra­ğı­mız­da ta­şı­yo­ruz. Bi­li­niz ki, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nin her bir ne­fe­ri Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin yıl­maz bek­çi­si, Ata­türk il­ke ve in­kı­lap­la­rı­nın ko­ru­yu­cu­su ve sa­vu­nu­cu­su­dur, ol­ma­ya da de­vam ede­cek­tir. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si, de­mok­ra­si, in­san hak ve öz­gür­lük­le­ri ile ada­le­tin güç­lü sa­vu­nu­cu­su; la­ik­lik baş­ta ol­mak üze­re Ata­türk il­ke­le­ri­nin ya­şa­tıl­ma­sı­nın gü­ven­ce­si, çağ­daş ve ay­dın­lık bir ya­şam mü­ca­de­le­si­nin tek ön­cü­sü­dür” şek­lin­de kay­det­ti.

 

Tü­fek­çi, me­sa­jın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: 
“Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün gös­ter­di­ği yol­da, Cum­hu­ri­yet’in bü­tün ka­za­nım­la­rı­nı ko­ru­ma­ya ve ile­ri gö­tür­me­ye ant iç­miş bir par­ti­dir.
Bü­yük Ön­de­ri­mi­zin işa­ret et­ti­ği gi­bi, “Ceb­ren ve hi­le ile aziz va­ta­nın, bü­tün ka­le­le­ri zapt edil­miş, bü­tün ter­sa­ne­le­ri­ne gi­ril­miş, bü­tün or­du­la­rı da­ğı­tıl­mış, ik­ti­da­ra sa­hip olan­lar gaf­let ve dalâlet ve hat­ta hı­ya­net için­de” ol­sa­lar bi­le Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si, Cum­hu­ri­yet’in ve hal­kın par­ti­si ola­rak bir ulu çı­nar gi­bi dim­dik ayak­ta­dır. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si var­sa, umut var­dır, ay­dın­lık gün­ler var­dır. 95 yıl­dır de­mok­ra­si, ada­let, öz­gür­lük, ada­let ve eşit­lik mü­ca­de­le­sin­den ta­viz ver­me­yen Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si as­la ge­ri adım at­ma­ya­cak­tır. Ül­ke­mi­zin, mil­le­ti­mi­zin çı­kar­la­rı­na el uza­tan­lar, Cum­hu­ri­yet düş­man­lı­ğı ya­pan­lar her da­im kar­şı­la­rın­da da­mar­la­rı­mız­da­ki o asil kan­dan al­dı­ğı­mız ce­sa­ret­le kor­ku­suz­ca sa­va­şan biz­le­ri bu­la­cak­tır. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ve par­ti­mi­zin ku­ru­cu­su bü­yük ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk baş­ta ol­mak tüm ge­nel baş­kan­la­rı­mı­za, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’ne emek ve­ren tüm par­ti­li­le­ri­mi­ze say­gı­la­rı­mı ve şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.” (Ha­ber Mer­ke­zi)

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER