‘Türkiye’nin atlatamayacaðý hiçbir sorun yok’

Zi­ya­ret­le­rin­de es­naf ve va­tan­daş­lar­la bu­lu­şan Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, Ço­rum­lu­lar ta­ra­fın­dan sev­gi ile kar­şı­la­nı­yor.

‘Türkiye’nin atlatamayacaðý hiçbir sorun yok’

Mec­li­sin ta­ti­le gir­me­siy­le bir­lik­te Ço­rum’a ge­len AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve MKYK Üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan, Ço­rum ve il­çe­ler­de es­naf ve va­tan­daş­lar­la bu­luş­ma­ya de­vam edi­yor. 
Zi­ya­ret­le­rin­de es­naf ve va­tan­daş­lar­la bu­lu­şan Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, Ço­rum­lu­lar ta­ra­fın­dan sev­gi ile kar­şı­la­nı­yor.


AK Par­ti İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı Eyüp Ars­lan ile bir­lik­te Ço­rum AHL Par­kı zi­ya­ret eden Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, AVM’de bu­lu­nan es­naf­la­rı zi­ya­ret ede­rek ha­yır­lı iş­ler di­ler­ken, alış ve­riş yap­ma­ya ge­len va­tan­daş­lar­la ise aya­küs­tü soh­bet et­ti.
Soh­bet­te es­naf­la­rın so­run ve şikâyet­le­ri din­le­yen Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, eko­no­mi de ya­şa­nan sı­kın­tı­la­rın va­tan­da­şın ve es­na­fın des­te­ği sa­ye­sin­de son bu­la­ca­ğı­nı söy­le­di. 


Tür­ki­ye’nin at­la­ta­ma­ya­ca­ğı hiç­bir so­ru­nun ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Cey­lan, “Bi­zim ta­ri­hi­miz şan­lı za­fer­ler­le do­lu­dur. Bu­nun en bü­yük se­be­bi de şim­di­ki ol­du­ğu­muz gi­bi bir­lik­te tek yum­ruk ol­ma­mız ve di­ri ol­ma­mız­dır” de­di. Va­tan­daş­lar ise zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı Mil­let­ve­ki­li Cey­lan’a te­şek­kür et­ti­ler. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER