Uysal: Milletvekili olursam dünya devlerini Çorum'a davet edeceðim

İşa­da­mı Ha­run Uy­sal, dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da AK Par­ti’den mil­let­ve­ki­li aday ada­yı ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

Uysal: Milletvekili olursam dünya  devlerini Çorum'a davet edeceðim

FA­TİH AK­BAŞ

İşa­da­mı Ha­run Uy­sal, dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da AK Par­ti’den mil­let­ve­ki­li aday ada­yı ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
Par­ti bi­na­sın­da dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Ha­run Uy­sal, “16 yıl­dır hız­la de­ği­şen ve bü­yü­yen Tür­ki­ye'nin bir par­ça­sı­yız. De­mok­ra­si­miz, bi­rey­sel hak­la­rı­mız, öz­gür­lük­ler ve top­lum­sal ba­rış önem­li me­sa­fe­ler ka­zan­dı. Bu za­man zar­fın­da eği­tim, sağ­lık, ula­şım gi­bi eko­no­mi­miz­de iler­le­di. Tür­ki­ye eko­no­mik ve si­ya­si ba­ğım­sız­lı­ğı­nı art­tır­dı. Böl­ge­sin­de ve dün­ya­da söz sa­hi­bi bir ül­ke ol­du” de­di.

Tür­ki­ye'de­ki kal­kın­ma­yı çok ya­kın­dan bil­di­ği­ni ve si­ya­si is­tik­ra­rın bu mil­le­te ka­zan­dır­dık­la­rı­nın far­kın­da ol­du­ğu­nu kay­de­den Ha­run Uy­sal, “Bir ül­ke­nin önü­ne viz­yon kon­ma­sı, bir ül­ke­nin ken­di­ne he­def­ler be­lir­le­me­si, ge­le­cek plan­la­rı ol­ma­sı çok önem­li­dir. AK Par­ti’nin 2023 ve 2071 gi­bi he­def­le­ri­ni, bü­yük Tür­ki­ye ide­ali­ni pay­la­şan bi­ri­si­yim. Bu top­rak­lar­da ya­şa­yan her­kes gi­bi Tür­ki­ye'nin ta­rih sah­ne­sin­de­ki ye­ri­ni al­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Me­de­ni­ye­ti­mi­zi tek­rar di­rilt­mek, bü­yük çı­na­rın göl­ge­si­nin ge­niş­le­me­si­ni düş­lü­yo­rum. AK Par­ti hü­kü­met­le­ri­nin Tür­ki­ye'nin kal­kın­ma­sı için yap­tık­la­rı­nı ve is­tik­ra­rı sağ­la­ma ka­rar­lı­lı­ğı­nı gö­rü­yo­rum” şek­lin­de kay­det­ti.

24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­nin cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin dö­nüm nok­ta­la­rın­dan bi­ri­si ola­ca­ğı­nı ifa­de eden Uy­sal, “AK Par­ti'ye ba­rı­şa, hu­zu­ra, dü­ze­ne, is­tik­ra­ra ve kar­deş­li­ğe tüm Tür­ki­ye'nin ol­du­ğun­dan faz­la biz­le­rin, mem­le­ke­ti­mi­zin ih­ti­ya­cı var. Bir yer­de is­tik­rar ve güç­lü bir si­ya­si ira­de ol­maz­sa, mil­let ira­de­si güç­lü şe­kil­de dev­let yö­ne­ti­mi­ne yan­sı­maz ise ora­da hu­zur­da ol­maz. Kal­kın­ma da ol­maz. Re­fah­ta böy­le bir ye­re gel­mez. Bi­la­kis is­tik­rar, hu­zur ve dü­ze­nin ol­ma­dı­ğı yer­den ser­ma­ye ka­çar. Fab­ri­ka ku­rul­maz. Ya­tı­rım gel­mez. Tür­ki­ye'nin ço­cuk­la­rı­mı­zı ge­le­ce­ğe ta­şı­ya­cak ye­ni bir hü­kü­met sis­te­mi­ne ge­çi­yo­ruz. Bu ül­ke­miz için el­zem­di ve hal­kı­mız 16 Ni­san Hal­koy­la­ma­sı ile is­tik­ra­rı ka­lı­cı ha­le ge­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ne son nok­ta­yı koy­muş­tur.

Ka­bı­na sığ­ma­yan, sü­rek­li bü­yü­yen Tür­ki­ye'nin, ye­ni, de­mok­ra­tik bir sis­tem ih­ti­ya­cı­nı in­şal­lah 24 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de gi­de­re­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Önü­müz­de­ki se­çim­le­rin bü­yük Tür­ki­ye yo­lun­da önem­li bir dö­ne­meç ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Uy­sal, “Doğ­du­ğum, bü­yü­dü­ğüm, ek­me­ği­mi ka­zan­dı­ğım bu top­rak­la­ra, bu mil­le­te, bu ül­ke­ye hiz­met et­me da­va­sı ta­şı­yo­rum. Si­ya­set ve ti­ca­ret ce­sa­ret­le, sa­mi­mi­yet­le, za­ra­fet­le ya­pı­lır­sa ba­şa­rı ge­ti­rir. AK Par­ti si­ya­se­ti­nin za­ra­fe­ti­ne, sa­mi­mi­ye­ti­ne mil­li ira­de­ye dim­dik sa­hip çık­ma­sı­na şa­hi­dim. AK Par­ti’nin, Ku­ru­cu Ge­nel Baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ile baş­la­yan ve MHP li­de­ri Dr. Dev­let Bah­çe­li'nin va­tan­se­ver des­te­ği ile şe­kil­le­nen Cum­hur İt­ti­fa­kı ile de­vam eden mil­li ira­de­nin tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye sev­da­sı­na ve ön­ce­li­ği­ne şa­hi­dim. Bu li­der­lik sa­ye­sin­de böl­ge­sin­de bir gü­ven ve is­tik­rar ada­sı olan Tür­ki­ye var. Bu is­tik­ra­rın sür­me­si için,
Tür­ki­ye'nin dün­ya gü­cü ol­ma­sı için, mil­let sev­da­lı­la­rıy­la ay­nı yol­da, ay­nı viz­yon­da, hiz­met et­me­ye Ço­rum ve Ço­rum­lu­la­rı en iyi şe­kil­de tem­sil et­me­ye aday ol­du­ğu­mu siz­le­rin hu­zu­ru­nuz­da ilan edi­yo­rum. Bu ka­ra­rı ver­me­den ön­ce hür­met­li bü­yük­le­rim,
Ço­rum'un ka­na­at ön­der­le­ri, say­gı­de­ğer ma­ne­vi bü­yük­le­ri­miz­le, ai­le ile­ri ge­len­le­rim ile is­ti­şa­re­ler ya­pa­rak ve du­ala­rı­nı ala­rak yo­la çık­tım. Bü­tün bu is­ti­şa­re­le­rin ne­ti­ce­sin­de bu­gün AK Par­ti da­va­sı­nın, mis­yon ve viz­yo­nu­nun par­ça­sı ol­du­ğu­mu du­yur­ma­nın gu­ru­ru­nu siz­ler­le pay­laş­mak is­te­dim. Fik­rim, ben­li­ğim, vic­da­nım ve kal­bim­le bu da­va­ya ada­yım. İde­al­le­ri­ni pay­laş­tı­ğım, he­def­le­ri­ne inan­dı­ğım bu yol­da yü­rü­me­ye ada­yım” di­ye kay­det­ti.
“Mem­le­ke­ti­me hiz­met ede­bil­mek için aya­ğa kalk­tım. Dur­ma­dan, yo­rul­ma­dan ça­lı­şa­ca­ğı­mı ifa­de et­mek is­te­rim. Ha­cı Bek­taş Ve­li­nin de­di­ği gi­bi ko­nu­şur­ken hik­met­li ko­nuş­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım. Her da­im ede­bi­miz ile ha­re­ket et­me gay­re­ti içe­ri­sin­de ola­ca­ğım. Bu genç yaş­ta hiz­met ker­va­nı­na ka­tıl­ma dü­şün­ce­min se­be­bi de Şeyh Ede­ba­li'ni de­di­ği gi­bi, "Dur­ma­ya, din­len­me­ye hak­kı­mız yok. Çün­kü za­man yok”

24 Ha­zi­ran’da­ki se­çim­le­re aday gös­te­ril­di­ğim tak­dir­de bü­yük bir öz­ve­ri ile Ço­rum için, Tür­ki­ye için mü­ca­de­le ede­ce­ğim” di­yen Uy­sal açık­la­ma­sı­nı şu ifa­de­ler­le ta­mam­la­dı:

“Ço­rum'da ek­sik olan en önem­li hu­sus­lar­dan bi­ri­si de ya­ban­cı ser­ma­ye­dir. Ço­rum Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ne ge­le­cek bir dün­ya de­vi dik­kat­le­rin şeh­ri­mi­ze dön­me­si­ne yol aça­cak­tır. Dü­şü­nün HP'nin, Sony'nin ve­ya To­yo­ta'nın Ço­rum'da te­sis aç­tı­ğı­nı. Bu­nun rüzgârı bir Ço­rum'u uçur­ma­ya ye­te­cek­tir. Mil­let­ve­ki­li olur­sam dün­ya dev­le­ri­ni Ço­rum'a da­vet ede­ce­ğim. AK Par­ti, bel­li bir di­ni, mez­he­bi, et­nik kö­ke­ni, dün­ya gö­rü­şü­nü de­ğil, 80 mil­yon Tür­ki­ye'nin tüm fark­lı­lık­la­rı­nı, tüm çe­şit­li­li­ği­ni ay­nı sa­mi­mi­yet­le sa­hip­le­nen, tüm Tür­ki­ye'yi ay­nı ruh­la ku­cak­la­yan bir ha­re­ket­tir. Bu ha­re­ke­tin içe­ri­sin­de bu­lun­mak­tan mem­nu­ni­ye­ti­mi ifa­de et­mek is­ti­yo­rum.


Mil­let­ve­ki­li ol­mam du­ru­mun­da, ken­di iş­le­ri­mi de­ğil, mem­le­ke­ti­min iş­le­ri­ni ta­kip ede­ce­ğim. Par­tim aday gös­te­rir ve gös­ter­mez, bu ay­rı bir ko­nu­dur. Fa­kat ben her şe­kil­de mem­le­ke­tim için ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğim. TBMM’de Ço­rum­lu kar­deş­le­ri­mi la­yı­kıy­la tem­sil et­mek is­ti­yo­rum. Ço­rum'un ge­le­ce­ği için, li­der Tür­ki­ye'nin, dün­ya li­de­ri Ge­nel Baş­ka­nım ve Baş­ko­mu­ta­nım Cum­hur­baş­ka­nım Re­cep Tay­yip Er­do­ğan için,
Ço­rum'dan mil­let­ve­kil­li­ği için aday ada­yı ol­dum. Bu ve­si­le ile gö­rüş­le­ri­mi, dü­şün­ce­le­ri­mi siz­ler­le pay­laş­mak is­te­dim. He­pi­ni­ze teş­rif­le­ri­niz­den do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER